• FAQ

Zijn er details beschikbaar over de toegepaste zuiveringsprocessen op de RWZI’s die zijn bemonsterd in Medema et al., 2020?

Details over processen die bij de verschillende RWZI’s worden toegepast, kunnen worden opgevraagd bij de desbetreffende waterschappen. in het algemeen passen de meeste rwzi’s in Nederland primaire behandeling (verwijdering van vaste stoffen) en secundaire (biologische) behandeling toe voor verwijdering van organische koolstof (typisch [aëroob] actief slib), meestal gevolgd door tertiaire zuiveringsprocessen (verwijdering van nutriënten) en incidenteel een vierde trap voor verwijdering van organische microverontreinigingen.

delen