Transparantx

tool

Onderbouwde beslissingen in assetmanagement door zorgvuldige storingsregistratie

USTORE

Jaarlijks vervangt de drinkwatersector ongeveer 1% van het totale drinkwaternet. Met deze vervanging is ongeveer 200 miljoen euro per jaar gemoeid. Voor een zo effectief mogelijke besteding van dit budget is het van groot belang om te kunnen kwantificeren welke leiding(groepen) vanwege degradatie het eerste in aanmerking komen voor vervanging. Waterleidingen liggen onder de grond, waardoor het niet eenvoudig is om de conditie van waterleidingen vast te stellen. De storingsregistratie van waterleidingen is daarom één van de belangrijkste pijlers voor een onderbouwd vervangingsbeleid. Met het USTORE-programma wordt door KWR sinds 2009 uniforme storingsregistratie van waterleidingen gefaciliteerd en gestimuleerd. Op dit moment zijn negen drinkwaterbedrijven formeel aangesloten bij het USTORE-programma. Deze bedrijven hebben hiervoor de ‘Overeenkomst Deelname Uniforme Storingsregistratie Drinkwaterbedrijven’ ondertekend.

Direct naar USTOREweb >

Belang uniforme storingsregistratie

Het doel van uniforme registratie in USTORE is kennisopbouw van leidingdegradatie voor de drinkwatersector. Hiermee geven de waterbedrijven invulling aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagde onderbouwing van vervangingsbeslissingen door een adequate storingsregistratie.

Bedrijven die deelnemen aan het USTORE-programma registreren in USTORE zowel gegevens van storingen als gegevens van leidingen. Op basis van deze gegevens wordt de belangrijkste prestatie-indicator voor leidinggroepen bepaald: de storingsfrequentie. Door met USTORE data te delen is meer data beschikbaar waarmee drinkwaterbedrijven nauwkeurigere analyses uitvoeren. Dit geeft een beter beeld van leidingdegradatie en de mate waarin bijvoorbeeld de omgeving invloed uitoefent op deze degradatie. Voor het verzamelen van informatie en het uitvoeren van analyses wordt door deelnemers van het USTORE-programma gebruik gemaakt van de beveiligde webapplicatie USTOREweb. De financiering geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Platform Bedrijfsvoering, waarin alle Nederlandse drinkwaterbedrijven zitting hebben. Inhoudelijke begeleiding van USTORE vindt plaats door de Begeleidingsgroep USTORE. Hierin hebben medewerkers van drinkwaterbedrijven zitting die verantwoordelijk zijn voor het beheer van USTORE bij de drinkwaterbedrijven.

Datakwaliteit belangrijk aandachtspunt binnen USTORE

Drinkwaterbedrijven delen storingsgegevens en baseren daarop beslissingen over het vervangen van leidingen deels op collectief onderzoek en gegevens van collega-bedrijven. Omdat met het vervangen van leidingen grote bedragen gemoeid zijn, is het voor drinkwaterbedrijven van belang dat de kennis waarop zij saneringsbeslissingen baseren betrouwbaar is.

In 2016 is daarom het project ‘Naar een uniforme kwaliteit van USTORE’ van start gegaan waarin de drinkwaterbedrijven en KWR een kwaliteitsmanagementsysteem voor USTORE ontwikkeld hebben. Dit systeem is vastgelegd in de Praktijkcode Drinkwater (PCD) nr. 9 ‘Uniforme Storingsregistratie’.