project

Drugsproductieafval in grondwater: veldonderzoek en handelingsperspectieven

Er is nog weinig bekend over de invloed van een langdurige of omvangrijke lozingen van chemisch afval afkomstig van de productie van synthetische drugs (SYNDRU) op de grondwaterkwaliteit en daarmee op de bronnen van ons drinkwater. Daarom wordt i.s.m. autoriteiten en drinkwaterbedrijven een inventarisatie van drugsafval dumps/lozingen en een veldonderzoek gedaan op verontreinigde locaties om een strategie voor de drinkwatersector te ontwikkelen.

Tijdens dit onderzoek zal de omvang en aard van drugsafval en de potentie voor bodemverontreiniging van verschillende emissieroutes in kaart worden gebracht. Vervolgens zal in samenwerking met drinkwaterbedrijven, waterlabs en in overleg met autoriteiten en saneerders aanvullend onderzoek op minimaal één nader te selecteren verontreinigde locatie veldonderzoek worden uitgevoerd. Op basis van de kennis en ervaringen wordt een algemene strategie ontworpen opgesteld waarin relevante criteria en handelingsperspectieven worden beschreven voor de drinkwatersector. Met deze strategie kan in geval van een incident beter worden bepaald of en bekeken worden welke maatregelen op korte en lange termijn zinvol of noodzakelijk zijn.

Op basis van de opgedane kennis kan bijvoorbeeld het saneringsplan aangepast of aangescherpt worden. Tevens kan dit de controle en bemonstering na sanering vormgegeven zodat een emissie en verspreiding van verontreinigingen geen problemen voor de drinkwaterwinning opleveren. Het veldonderzoek in samenwerking met drinkwatersector en autoriteiten heeft daarnaast als voordeel dat contacten tussen betrokken partijen en de watersector worden gelegd. Dit kan bij incidenten in de toekomst er voor zorgen dat er snel gehandeld kan worden.