project

VIPNL: Natte teelten op waterrijk veen

Binnen dit project wordt onderzocht hoe via natte teelten op waterrijk veen een bijdrage kan worden geleverd aan minder broeikasgasemissie, minder bodemdaling, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. De focus ligt op het ontwikkelen van kennis en inzicht over onder meer hydrologische inrichtingseisen, opschalingsaspecten, optimalisatie van ecosysteemdiensten (waaronder potentiële gewasproductie), verbeteren van de waterkwaliteit en mogelijkheden voor peilfluctuatie en het bergen/vasthouden van water.

Multifunctioneel landgebruik op vernatte veengronden

Bij productie van gewassen op veengronden is het belangrijk om bij te dragen aan minder broeikasgasemissie, minder bodemdaling, een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Daarom is binnen het Veenweiden Innovatie Programma (VIPNL) gestart met het onderzoek “Natte teelten op waterrijk veen”. Dit onderzoek focust op teeltaspecten van natte gewassen (plant, water, bodem, beheer), biodiversiteit, broeikasgassen, markt- en ketenontwikkeling, wet- en regelgeving en verwaarding van ecosysteemdiensten.

Het mesocosmexperiment bij KWR waarin we onderzoek doen naar de waterzuivering door natte teelten bij verschillende doorstroomsnelheden en peilfluctuaties.

Waterkwaliteit en -kwantiteit bij natte teelten

KWR leidt binnen dit programma het werkpakket over waterkwaliteit en -kwantiteit. Daarin kijken we in pilots, veldproeven en mesocosms (vijverbakken) naar de waterzuivering van natte teelten door de waterkwaliteit te meten bij verschillende doorstroomsnelheden en peilfluctuaties. Belangrijk hierbij is het voorkomen van nutriëntenverliezen na vernatten en de rol van sedimentatie van gesuspendeerd materiaal. Als het gaat om waterkwantiteit doen we onderzoek naar de waterbalans van natte teelten, waaronder de watervraag en verdamping van natte gewassen.

Hydrologische inrichting en ecosysteemdiensten optimaliseren

De resultaten van het onderzoek geven meer inzichten en kennis over:

  • de hydrologische inrichtingseisen;
  • opschalingsaspecten en optimalisatie van ecosysteemdiensten voor verschillende natte teelten, waaronder potentiële gewasproductie;
  • verbeteren van de waterkwaliteit;
  • mogelijkheden voor peilfluctuatie en het bergen/vasthouden van water.

Veldwerk op de proeflocatie in het Zuiderveen bij Nauerna (Noord-Holland).