Logo wwn

tool

Berekenen van effecten van klimaatverandering, stikstofdepositie en waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur (WWN) is een vrij beschikbaar instrument dat de effecten van klimaatverandering, stikstofdepositie en waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden berekent.

Hieronder vindt u de links naar de installatie- en gebruikershandleiding, waarmee u WWN kunt downloaden en installeren en ook de antwoorden op de meeste vragen te vinden zijn. Ook is het e-mailadres beschikbaar voor hulp bij eventuele technische problemen bij de installatie. Bij deze Helpdesk kunt u zich ook als gebruiker aanmelden en zo updates van de WWN en ander nieuws over deze tool ontvangen.

Waterwijzer Natuur (WWN-3) is nu beschikbaar

De WWN blijft in ontwikkeling. Om het model geschikt te maken voor het evalueren van klimaateffecten in samenhang met effecten van stikstofdepositie en waterbeheer, worden deskundigenoordelen zoveel mogelijk vervangen door proceskennis. Met deze nieuwe versie van de Waterwijzer Natuur (WWN-3)  kun je als gebruiker ook de effecten van veranderingen in stikstofdepositie op vegetatie berekenen. Met deze verbeterde modellering van de voedselrijkdom wordt zo aangesloten bij de actuele stikstof-problematiek. De WWN is daarmee verder geschikt gemaakt voor inzet bij lokale herstel- en beheerplannen van (Natura 2000) natuurgebieden. Lees meer over deze verbetering in ons rapport. De vorige versies (WWN-2 en WWN-1) blijven overigens ook beschikbaar.

Wat kan de Waterwijzer Natuur?

De vegetatie in natuurgebieden stelt specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan de grondwaterstand. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is er nu een systeem ontwikkeld dat dit, zo goed mogelijk, wel doet: de Waterwijzer Natuur (WWN). Dit instrument kan worden gebruikt voor:

  1. het toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen;
  2. het beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat;
  3. het vinden van nieuwe locaties die geschikt zijn voor natuurontwikkeling;
  4. het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur;
  5. het bepalen van effecten van veranderingen in stikstofdepositie op vegetatiedoelen.

De tool rekent zeer snel en genereert uitkomsten in de vorm van heldere kaarten en tabellen. Zo kan er bijvoorbeeld gezocht worden naar potentiële locaties voor natuurontwikkeling (Fig.1).

Fig. 1. Gesimuleerde potentiële natuurwaarden in het stroomgebied van de Baakse beek (270 km2, Gld) onder het huidige klimaat (links) en de natuurwaardeverandering in 2050 onder klimaatverandering (rechts).

Fig. 1. Gesimuleerde potentiële natuurwaarden in het stroomgebied van de Baakse beek (270 km2, Gld) onder het huidige klimaat (links) en de natuurwaardeverandering in 2050 onder klimaatverandering (rechts).

Waarom een nieuw systeem?

Veranderingen in het klimaat, stikstofdepositie en waterhuishouding hebben gevolgen voor de vegetatiedoelen, maar bestaande kennis over water en vegetatie is verouderd en daardoor niet bruikbaar voor klimaatprojecties. In samenwerking met STOWA ontwikkelden KWR met haar ontwikkelingspartners de Waterwijzer Natuur, met daarin zoveel mogelijk processen die door klimaatverandering en stikstofdepositie worden beïnvloed (Fig. 2).

Fig. 1. Effecten van klimaatverandering op de vegetatie.

Fig. 2. Effecten van klimaatverandering op de vegetatie.

Partners

 

Waterwijzer Landbouw

Behalve de Waterwijzer Natuur hebben genoemde partijen ook de Waterwijzer Landbouw ontwikkeld. Dit is een instrument voor het bepalen van effecten van veranderingen in hydrologische condities op de landbouwproductie. Klik hier voor meer informatie over de WWL.