Logo wwn

tool

Berekenen van effecten van klimaatverandering en waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur (WWN) is een vrij beschikbaar instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden berekent.

Hieronder vindt u de links naar de installatie- en gebruikershandleiding, waarmee u WWN kunt downloaden en installeren en ook de antwoorden op de meeste vragen te vinden zijn. Ook is er een Helpdesk beschikbaar voor hulp bij eventuele technische problemen bij de installatie. Bij deze Helpdesk kunt u zich ook als gebruiker aanmelden en zo updates van de WWN en ander nieuws over deze tool ontvangen. De WWN maakt gebruik van de Bodemfysische eenhedenkaart (BOFEK) om metarelaties af te leiden. Recent is de nieuwe BOFEK2020 verschenen (zie: BOFEK 2020 – Stowa Waterwijzer) die echter nog niet gebruikt is voor WWN1.0 en WWN2.0. Toekomstige versies van de WWN zullen wel gebruik maken van BOFEK2020.

Waterwijzer Natuur (WWN-2) is nu beschikbaar
De WWN blijft in ontwikkeling. Om het model geschikt te maken voor het evalueren van klimaateffecten in samenhang met effecten van waterbeheer, worden deskundigenoordelen zoveel mogelijk vervangen door proceskennis. In deze nieuwe versie van de Waterwijzer Natuur (WWN-2) wordt de bodem-pH procesmatig berekend en het resultaat daarvan gebruikt om vegetatiepatronen te voorspellen. De vorige versie (WWN-1) blijft overigens ook beschikbaar.

Wat kan de Waterwijzer Natuur?

De vegetatie in natuurgebieden stelt specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan de grondwaterstand. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is er nu een systeem ontwikkeld dat dit, zo goed mogelijk, wel doet: de Waterwijzer Natuur (WWN). Dit instrument kan worden gebruikt voor:

  1. het toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen;
  2. het beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat;
  3. het vinden van nieuwe locaties die geschikt zijn voor natuurontwikkeling;
  4. het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur.

De tool rekent zeer snel en genereert uitkomsten in de vorm van heldere kaarten en tabellen. Zo kan er bijvoorbeeld gezocht worden naar potentiële locaties voor natuurontwikkeling (Fig.1).

Fig. 1. Gesimuleerde potentiële natuurwaarden in het stroomgebied van de Baakse beek (270 km2, Gld) onder het huidige klimaat (links) en de natuurwaardeverandering in 2050 onder klimaatverandering (rechts).

Fig. 1. Gesimuleerde potentiële natuurwaarden in het stroomgebied van de Baakse beek (270 km2, Gld) onder het huidige klimaat (links) en de natuurwaardeverandering in 2050 onder klimaatverandering (rechts).

Waarom een nieuw systeem?

Veranderingen in het klimaat en de waterhuishouding hebben gevolgen voor de vegetatiedoelen, maar bestaande kennis over water en vegetatie is verouderd en daardoor niet bruikbaar voor klimaatprojecties. In samenwerking met STOWA ontwikkelde KWR de Waterwijzer Natuur, met daarin zoveel mogelijk processen die door klimaatverandering worden beïnvloed (Fig. 2).

Fig. 1. Effecten van klimaatverandering op de vegetatie.

Fig. 2. Effecten van klimaatverandering op de vegetatie.

Ontwikkeling

De eerste modelversie is september 2018 vrijgegeven. Voor de verdere ontwikkeling heeft STOWA een consortium gevormd van rijksoverheid, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de uitvoerende onderzoeksinstituten KWR en WENR.

Partners

 

Waterwijzer Landbouw

Behalve de Waterwijzer Natuur hebben genoemde partijen ook de Waterwijzer Landbouw ontwikkeld. Dit is een instrument voor het bepalen van effecten van veranderingen in hydrologische condities op de landbouwproductie. Klik hier voor meer informatie over de WWL.