project

Impact interne factoren op storingen

Kunnen storingen en/of werkzaamheden en pompsturingen leiden tot nieuwe storingen in het leidingnet? In dit project wordt deze vraag onderzocht door het al dan niet aantonen van een statistische relatie tussen genoemde factoren. Bestaat een zo’n relatie en is deze relevant, dan kunnen waterbedrijven hier mogelijk hun bedrijfsvoering op aanpassen.

Statistisch relevante relatie

Verschillende waterbedrijven hebben waargenomen dat in de buurt van plekken waar werkzaamheden aan storingen zijn geweest, eerder storingen optreden dan elders. Ook tijdens deze werkzaamheden vinden in de omgeving meer storingen plaats dan gewoonlijk. Daarnaast lijkt de timing van lekken soms te zijn gerelateerd aan pompsturingen. Deze observaties zijn echter niet door data onderbouwd.

Het doel van dit project is te onderzoeken of er een statistisch relevante relatie bestaat tussen eerdere storingen en/of werkzaamheden – bijvoorbeeld door de manipulatie van afsluiters – of pompsturingen enerzijds en storingen van leidingen anderzijds. Binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de waterbedrijven (BTO) vindt het project ‘Dynamische belastingen’ plaats, waarbij drukmetingen worden geanalyseerd. De eerste uitkomsten en data hiervan vormen een eerste input voor dit huidige onderzoek.

Inventarisatie en statistische analyse

Het project omvat een aantal activiteiten. Gestart wordt met een inventarisatie van beschikbare data over de relatie tussen storingen en eerdere storingen en/of werkzaamheden. Ook worden data geïnventariseerd over de relatie tussen storingen en pompsturen.

Wat betreft de beschikbaarheid van data over werkzaamheden, storingen en pompsturingen, is het project afhankelijk van data die door de waterbedrijven kunnen worden aangeleverd. Deels zijn deze data in USTORE beschikbaar, maar ook andere of meer gedetailleerde data zullen nodig zijn.

Na deze inventarisatie wordt een inschatting gemaakt of de data afdoende zijn voor statistische analyse. De uitkomst hiervan kan voor beide genoemde relaties verschillen.

In overleg met de projectgroep kan het vervolg van het onderzoek twee kanten opgaan. Bij geschikt bevonden data worden deze gebruikt voor het uitvoeren van een statistische toets. Zijn de data niet afdoende, dan worden de vereisten opgesteld waaraan de data moeten voldoen om de genoemde relaties statistisch wél te kunnen toetsen. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport.

Bedrijfsvoering aanpassen

Als resultaat van dit project wordt een uitspraak gedaan over de significantie van de statistische relatie tussen storingen en eerdere storingen en/of werkzaamheden en over de significantie van de statistische relatie tussen storingen en pompsturingen.

Wanneer een of beide relaties inderdaad statistisch significant blijken te zijn, kunnen waterbedrijven hierop hun bedrijfsvoering aanpassen. In de communicatie naar commerciële klanten kunnen waterbedrijven aangeven bij het innemen van water hiermee rekening te houden.