project

WarmingUP Geothermie en Opslag Opschaling (WarmingUP GOO)

Ondergrondse warmteopslag en geothermie zijn belangrijk voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland. Circa 26% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving kan potentieel worden verduurzaamd met geothermie. In combinatie met grootschalige warmteopslag (HTO) is dit een winnende combinatie voor een efficiënte en duurzame warmtevoorziening.

In eerdere projecten HEATSTORE, WINDOW en WarmingUP is de kennisbasis voor HTO gelegd rond potentie en inpassing, technische en geohydrologische aspecten, inzicht in de business case en effecten op grondwaterkwaliteit. Ook is met provincies gewerkt aan een voorlopig afwegingskader voor HTO.

We staan nu aan het begin van een opschalingsfase: zorgvuldige uitwerking van projecten in ontwikkeling in combinatie met het initiëren van nieuwe initiatieven. Op dit moment ontbreekt het in de keten aan kennis en ervaring om HTO systemen sneller, beter, veiliger en goedkoper te ontwikkelen. Ervaring opdoen, kennisontwikkeling en kennisdeling is nodig voor de snellere opschaling en verantwoorde implementatie van ondergrondse warmteopslag.

Doel van het project is versnelling van de toepassing van ondergrondse warmteopslag en geothermie in Nederland.

Het WarmingUP GOO project is opgedeeld in 4 werkpakketten (“resultaten”) met verschillende onderzoeksthema’s. KWR werkt mee aan 3 van deze 4 resultaten. Binnen deze resultaten wordt samengewerkt met verschillende onderzoeksinstituten, universiteiten, provincies, branche verenigingen, private en publieke partijen. Het project is gefinancierd door RVO (MOOI missie B – Innovatiethema 2) en loopt van 2023 – 2027.

Werken aan snijvlak van energie en water

KWR richt zich op de (stedelijke) waterketen. WarmingUP GOO past binnen KWR’s ambitie om actief te zijn op het snijvlak van energie en water. Relevante expertises voor het WarmingUP GOO project zijn: geohydrologie, brontechniek, water- en warmteopslag in de ondergrond, grondwater-bescherming, waterkwaliteit, risico’s, numerieke optimalisatie en modellering, perceptie & participatie van klanten.

Concreet gaat KWR zich bezighouden met de volgende resultaten: KWR is trekker van resultaat 2 ‘Pilots, technische innovaties en milieueffecten van HTO’. Daarnaast levert KWR inhoudelijke bijdragen in de projecten van resultaat 1 ‘Gebiedsgerichte derisking ondergrond voor ondiepe geothermie en HTO’ en resultaat 4 ‘Maatschappelijke acceptatie’.

Doel en resultaat: versnelling van de toepassing van duurzame HTO systemen in Nederland.

Het doel van het project is om de toepassing van HTO-systemen in Nederland te versnellen, zodat binnen enkele jaren een grootschalige uitrol mogelijk wordt.

De beoogde opbrengsten waar KWR een bijdrage aan levert binnen WarmingUP GOO zijn:

 • Learning by doing bij diverse HTO projectlocaties, in verschillende stadia van ontwikkeling:
  • Vier HTO pilot locaties geïnitieerd d.m.v. verkenningen
  • Eén HTO pilot locatie nader onderzocht (middels proefboring/data acquisitie)
  • Twee bestaande HTO pilot locaties verder ontwikkeld tot besluitklare realisatieprojecten
 • Verbeterde workflow voor de ontwikkeling van HTO bij de betrokken partijen.
 • Technische optimalisaties voor kostenefficiënt en duurzaam ontwerp en systeemaansturing.
 • Verbeterd inzicht in chemische en microbiologische effecten voor Nederlandse opslagcondities.
 • Een breed gedragen afwegingskader vergunningverlening voor ondergrondse warmteopslag, verder ontwikkeld en onderbouwd vanuit GOO.
 • Verbeterde lokale en regionale modellen midden diepe ondergrond die een betere voorspelling maken van de aanwezigheid en eigenschappen van voor HTO geëigende lagen en de potentie ervan.
 • Stappenplan voor operators/warmteleveranciers over het komen tot draagvlak onder omwonenden en een effectieve samenwerking met gemeenten.