Samenwerking

Wereldwijde expertise voor lokale wateruitdagingen

Watershare

Watershare is een internationaal netwerk dat kennis en kunde op verschillende thematische gebieden samenbrengt. In Watershare voeren kennisinstellingen en waterbedrijven uit de hele wereld gezamenlijk projecten uit en wisselen ze technologieën uit op het terrein van de publieke watersector. De technologieën worden ontwikkeld door de leden – waaronder KWR – en vinden toepassingen in uiteenlopende gebieden, zoals waterbeheer, waterbehandeling en -transport, waterkwaliteit en gezondheid, en duurzaamheid. Door de brede inzet van modellen en methoden binnen Watershare kunnen samenwerkende kennisinstituten en waterbedrijven hun eindgebruikers beter bedienen.

Watershare: delen van kennis en kunde

Wereldwijd hebben overheden de verantwoordelijkheid om hun inwoners te voorzien van gezond drinkwater en riool- en afvalwater veilig te behandelen. De watersector die belast is met deze taak, is in veel landen erg gefragmenteerd. Dat maakt het vinden van oplossingen voor grote, complexe en vaak universele uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en verstedelijking moeilijk. Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden, heeft KWR in 2012 Watershare gelanceerd.

Watershare is een internationaal netwerk van partijen in de publieke watersector, gericht op het delen van kennis en kunde. Het netwerk laat geselecteerde kennisinstituten uit de hele wereld hun expertise, ervaring en netwerken met elkaar  delen, met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid.

Binnen Watershare  staat het ontwikkelen en delen van good practices en kennisuitwisseling via gebruiksvriendelijke expert tools centraal. Ontworpen als een online samenwerkingsplatform heeft het innovatieve concept van Watershare als doel de valorisatie van resultaten uit publiek onderzoek te vergroten. Terugkoppeling tussen leden garandeert een transparante en solide basis voor een creatieve en productieve samenwerking, met voor elk lid de kans om onafhankelijk te werken aan een aantrekkelijk business model. Watershare heeft als motto: ‘Building the network, sharing the knowledge and serving the community’.

Watershare-leden

Expertkennis beschikbaar stellen

KWR is de founding father van Watershare. Voortbouwend op tientallen jaren collectieve kennisontwikkeling beogen wij met Watershare watergerelateerde expertkennis beschikbaar te stellen voor de publieke watersector en de maatschappij. Onze activiteiten voor Watershare zijn voor een belangrijk deel verankerd in projecten, zodat het concept een logisch en vanzelfsprekend onderdeel wordt van onze werkprocessen. Onderzoekers passen hun tools toe of ontwikkelen ze verder in lopende en toekomstige projecten op uiteenlopende gebieden, zoals waterbeheer, waterbehandeling en –transport, waterkwaliteit en gezondheid, en duurzaamheid.

Betere bediening van eindgebruikers

Door de brede toepassing van modellen en methoden binnen Watershare kunnen samenwerkende kennisinstituten hun eindgebruikers beter bedienen. De gezamenlijke aanpak zorgt voor een efficiënte levering van vernieuwende oplossingen. Het mondiale netwerk van Watershare werkt als platform voor het delen van specifieke kennis en kunde, het gezamenlijk opzetten van onderzoeksprogramma’s en het ontwikkelen van strategische inzichten. Met een vermenigvuldiging van het effect van onderzoeksresultaten kunnen meer en betere onderzoeks-, innovatie- en demonstratieprojecten worden ontwikkeld. Dat stelt waterbedrijven, nutsbedrijven, gemeentes en waterbeheerders beter in staat om te voorzien in de waterbehoeften van de inwoners van hun gebied.

105745584

Video – 03:29
Watershare – Simdeum / Water-Use Info

105745494

Video – 03:57
Watershare – Cavlar / Optivalves