project

PARC: Europees partnerschap voor risicobeoordeling van chemische stoffen

Doel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma PARC is het verbeteren van de risicobeoordeling en duurzaamheid van chemische stoffen. Het PARC-project (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) versterkt de wetenschappelijke basis voor het beoordelen van chemische risico’s en maakt next generation-risicobeoordeling mogelijk. Het project valt binnen het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Horizon (2021-2027) van de Europese Unie.

In de Europese strategie voor chemische stoffen – de EU Chemicals Strategy for Sustainability – staan de ambities omschreven om te komen tot een schone leefomgeving, zonder vervuiling met ongewenste chemische stoffen in het milieu. Het PARC-project is onderdeel van deze strategie en moet de uitvoering hiervan stimuleren. Het project brengt risicobeoordelaars en beleidsmakers samen met wetenschappers, zodat de benodigde methoden zich sneller kunnen ontwikkelen en gegevens en kennis gemakkelijker ter beschikking komen.

Doelstellingen PARC

Door deelname aan het PARC-project brengt KWR relevante thema’s voor de (drink)waterkwaliteit in. De vraagstukken waarmee KWR zich met name gaat bezighouden zijn monitoring en blootstelling, risk assessment en datamanagement.

Belangrijkste doelstellingen van het PARC-project:

  • Ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis die nodig is om de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van chemische veiligheid aan te gaan.
  • Verstrekken van nieuwe data, methoden en innovatieve instrumenten aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling en het beheersen van de risico’s van blootstelling aan chemische stoffen.
  • Versterken van de netwerken van actoren die gespecialiseerd zijn in de verschillende wetenschappelijke gebieden die bijdragen tot risicobeoordeling.

Samen met de Europese autoriteiten EEA, EFSA en ECHA worden de kennisvragen in kaart gebracht om de risico’s van chemische stoffen te kunnen duiden en hier oplossingen voor aan te dragen. Het project versterkt de wetenschappelijke basis voor het beoordelen van chemische risico’s en maakt next generation-risicobeoordeling mogelijk. Dit draagt bij aan het beter beschermen van de gezondheid van mens en milieu.

Nieuwe generatie chemische risicobeoordelingsmethoden

De belangrijkste resultaten zijn gecentreerd rond een gemeenschappelijke ambitie: toewerken naar een nieuwe generatie chemische risicobeoordelingsmethoden, door middel van:

  • Oprichting van een permanent interdisciplinair Europees netwerk voor het inventariseren en prioriteren van conceptuele, wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en behoeften op het gebied van onderzoek en innovatie.
  • Ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieactiviteiten.
  • Versterking van de bestaande capaciteiten voor onderzoek en innovatie en de oprichting van nieuwe interdisciplinaire platforms in Europa.

PARC is een Europees samenwerkingsverband met ruim 200 partners uit 27 landen. Vanuit Nederland zijn de ministeries van I&W, VWS en LNV betrokken. De regie van PARC-project wordt vanuit Nederland gevoerd door het RIVM, met als partners VU, UU-IRAS, TNO, WUR, WFSR, Radboudumc, Universiteit Leiden en KWR. De deelname van KWR wordt ondersteund door de drinkwaterbedrijven. De looptijd van dit onderzoeks- en innovatieprogramma is zeven jaar.