project

Biologische stabiliteitsparameters in de praktijk

Nieuwe methoden voor het vaststellen en voorspellen van de biologische stabiliteit die sinds 2010 zijn ontwikkeld, worden minder vaak in de dagelijkse drinkwaterpraktijk toegepast dan de oude methoden die hiervoor bestaan. En dat terwijl uit de nieuwe aanpak een voorspellende waarde valt af te leiden. Een wetenschappelijke publicatie in een relevant internationaal peer reviewed tijdschrift kan helpen om draagvlak voor de nieuwe methoden en afgeleide aandachtswaarden te vergroten. Ook een workshop voor de drinkwatersector draagt hieraan bij.

Nog niet altijd toegepast

Sinds 2010 zijn binnen het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven (BTO)  nieuwe voorspellende biologische stabiliteitsmethoden ontwikkeld. Het gaat om de BPP-test, AOC-A3, CBM en PHMOC-bepaling na hemoflow. Daarnaast is een groot landelijk onderzoek uitgevoerd (37 locaties: 23 grondwater, 14 oppervlaktewater) met een variërende mate van nagroei. De resultaten van deze studie zijn gebruikt om aandachtswaarden voor het reinwater af te leiden, die voorspellend blijken te zijn voor hoge aantallen van KG22 en Aeromonas in het distributiesysteem.

Toch blijken de nieuwe biologische stabiliteitsparameters en hieruit afgeleide aandachtswaarden minder vaak in de dagelijkse drinkwaterpraktijk te worden toegepast dan de oude biologische stabiliteitsparameter AOC P17/NOX. Een mogelijke oorzaak is dat met de nieuwe methode op enkele productielocaties een problematische nagroei in het distributiesysteem is opgetreden, waardoor verdere discussie nodig is over de toepassing en/of eventuele tekortkomingen ervan. Ook zijn de nieuwe methoden nog niet gepubliceerd in een internationaal peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Wetenschappelijke publicatie en workshop

Wanneer de genoemde knelpunten worden opgelost, kan dit helpen om (inter)nationaal meer draagvlak te creëren voor de nieuwe methoden en de hieruit afgeleide aandachtswaarden. Daarom worden resultaten die over dit onderwerp in eerdere BTO-projecten zijn behaald, gebundeld tot één wetenschappelijk manuscript en vervolgens ingediend bij een relevant peer reviewed tijdschrift. Daarnaast gaan we in de vorm van een workshop het gesprek aan met de Nederlandse en Vlaamse drinkwatersector. Tijdens de workshop worden de nieuwe methoden gepresenteerd, inclusief de toepassing hiervan in de dagelijkse drinkwaterpraktijk. Ook is de workshop bedoeld om de wensen van de drinkwatersector over dit onderwerp te inventariseren. Op grond van deze input kan verdere invulling worden gegeven aan het onderzoek naar de biologische stabiliteit binnen het BTO.