project

Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater (KNAP)

In dit cross-sectorale project binnen TKI Watertechnologie en TKI Agri & Food werken de onderzoekspartners WUR/WENR, KWR en LeAF samen met een breed scala aan partners uit de publieke en private sector aan het sluiten van de kringlopen van nutriënten uit de communale rioolwaterzuivering en industriële proceswaterzuivering. Binnen negen zeer diverse cases (waarvan vijf communaal en vier industrieel) wordt gewerkt aan het in kaart brengen van recyclebare meststoffen (kwantitatief en kwalitatief), hun landbouwkundige waarden en hun mogelijke afzetroutes. Overkoepelend wordt gewerkt aan een kwaliteitssysteem met criteria op basis waarvan gerecyclede meststoffen kunnen worden beoordeeld.

Probleemstelling

Het PPS project Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater (KNAP) richt zich op het integraal sluiten van nutriëntenkringlopen vanuit de communale en industriële afvalwatersystemen, waarmee zowel in de ontwikkeling van concepten als in de praktijk nutriëntenkringlopen worden gesloten. Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater richting landbouw (of daarbuiten) naar een hoger niveau te tillen.

Uitdaging en oplossing

De nutriëntenkringloop is in Nederland nog verre van gesloten, waarbij de grootste lekkages in het systeem de communale en industriële afvalwaterketens betreffen. Ondanks diverse ambities en doelstellingen (in de afgelopen 10 jaar) worden er in de praktijk nog nauwelijks nutriënten uit afvalwater teruggewonnen en hergebruikt. De ontwikkeling en uitrol van systemen waarmee nutriënten worden teruggebracht in de (voedsel)kringloop ervaren diverse barrières op het snijvlak van technologie, kennis, regelgeving, samenwerking en economie.

Daarom richt dit project zich op het integraal sluiten van de kringloop van macronutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), en waar opportuun andere nutriënten, vanuit de communale en industriële afvalwaterketen. Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen zodat zowel waterschappen, meststoffenproducenten- en handelaren, de landbouw, agri-foodindustrie en andere relevante partijen in staat zijn om daadwerkelijk nutriëntenkringlopen samen te sluiten. De herwonnen nutriënten kunnen daarbij mogelijk een antwoord zijn op de potentieel toenemende vraag aan nutriënten als gevolg van de huidige discussies over de veehouderij wat betreft veestapel, mestproductie en derogatie. Het algemene doel van het project is om toegepaste kennis en kunde te ontwikkelen om afvalwaterproducten veilig en duurzaam toe te passen in een circulair landbouw-voedsel-sanitatie systeem.

Beoogd resultaat

Naast een verscheidenheid aan cases waarin op centrale en decentrale wijze nutriënten uit communaal en industrieel afvalwater worden teruggewonnen en hergebruikt, willen we in dit project de volgende zaken opleveren:

  • De kern vormt een uitgewerkt kwaliteitssysteem voor gerecyclede producten en meststoffen uit communaal en industrieel afvalwater.
  • Verder een actueel inzicht in de grootste lekkages van macronutriënten uit het Nederlandse nutriëntensysteem.
  • Detailinformatie over de landbouwkundige waarde, kwaliteit en veiligheid van de afzonderlijke gerecyclede meststoffen ui de diverse cases.
  • En we willen aan het eind van het project duidelijk hebben wat de bestaande barrières in wet- en regelgeving zijn die een belemmering vormen voor het optimaal verwaarden van nutriëntrijke reststromen en daar ook oplossingen voor aandragen.

Het is van belang dat er draagvlak ontstaat bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen voor het kwaliteitssysteem en de realisatie van cases gedurende en na afloop van het project.

Partners