project

Naar een kennisprogramma voor PVC leidingsystemen

Wij onderzoeken hoe drinkwaterbedrijven de komende jaren gericht voldoende informatie over hun PVC-leidingsystemen kunnen verzamelen om het beheer van bestaande en nieuw aan te leggen systemen verder te verbeteren.

PVC is het meest toegepaste leidingmateriaal

PVC wordt sinds ongeveer 1955 toegepast in het Nederlandse drinkwater distributienetwerk. Inmiddels bestaat ruim de helft van het net (meer dan 60.000 kilometer) uit buizen, verbindingen en hulpstukken die zijn gemaakt van PVC. Een uitgebreidere beschrijving van de historische ontwikkeling van het drinkwaterdistributienet die focust op de introductie van PVC, is bijvoorbeeld geschreven door Mesman en van Laarhoven (2018). De voordelen van PVC zijn onder andere dat het sterk, goedkoop, chemisch stabiel en – blijkt inmiddels – goed recyclebaar is. Daarnaast is PVC vooralsnog een van de minst storingsgevoelige leidingmaterialen in ons leidingnet. Toch vormen storingen in PVC een belangrijk aandeel van het jaarlijkse totaal, omdat zo’n groot deel van het net uit PVC bestaat. Storingen in PVC-leidingen met grote diameters kunnen veel overlast en kosten veroorzaken omdat in deze grote leidingen grote scheuren kunnen ontstaan. Het blijft daarom belangrijk storingen in PVC-leidingen te begrijpen en te beheersen.

Contactgroep, analyse storingsregistratie, onderbouwde keuze voor kennisprogramma

De activiteiten binnen dit project richten zich op:

  • Een contactgroep van partners die een rol kunnen spelen in het kennisprogramma;
  • Een analyse van de historische storingsregistratie, gericht op de algemene kerncijfers van PVC leidingsystemen; op de vraag of bedrijven technisch-inhoudelijke meerwaarde zullen hebben van het delen van hun storingsdata (of dat hun eigen data inmiddels statistisch van voldoende omvang is); en op de identificatie van de verschillende groepen (cohorten) van PVC leidingen waarvoor gericht kennis zal moeten worden opgebouwd in het kennisprogramma (vermoedelijk met behulp van een serie technieken, steeds allen toegepast op leidingen die uit ieder van die cohorten worden geselecteerd).
  • Een geconsolideerd overzicht van data rond de materiaaleigenschappen van PVC leidingen, bijeengebracht vanuit verschillende relevante organisaties, resulterend in:
    • inzicht in de moeite die het kost om samen te werken op het gebied van dit soort data;
    • inzicht in de zeggingskracht van het soort data dat tot nu toe is verzameld met betrekking tot leidingnet beheer, bij wijze van ijkpunt voor een kennisprogramma;
  • Een duiding van de implicaties van recent fundamenteel onderzoek (in ieder geval twee recente proefschriften op dit onderwerp) voor de drinkwaterbedrijven en/of het kennisprogramma.
  • Een breed gedragen besluit om al dan niet het kennisprogramma op te stellen en welke methodiekontwikkeling daarin te betrekken (D t/m J in figuur 1).

 

Figuur 1. Het kennisprogramma voor PVC leidingsystemen bestaat uit diverse bouwstenen. In deze fase oriënteren we ons samen met de drinkwaterbedrijven hoe we een programma als dit vorm kunnen geven.

Drinkwaterbedrijven inzicht geven in noodzakelijke inspanning

De opbrengsten uit dit project ondersteunen drinkwaterbedrijven met kennis over de inspanningen die de komende jaren nodig zijn om het beheer van bestaande en nieuw aan te leggen PVC leidingsystemen verder te verbeteren.