project

Risico warmtenetten voor L. pneumophila

Binnen dit project wordt een kwalitatieve microbiologische risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen wat het effect is van toepassing van warmtenetten in huisaansluitingen op het aantal patiënten met L. pneumophila. Daarnaast gebruiken we deze analyse voor het identificeren van kennishiaten in het betrouwbaar inschatten van zulke risico’s. Drinkwaterbedrijven kunnen deze informatie gebruiken in gesprekken met belanghebbenden over de toepassing van warmtenetten.

Invloed van warmtenetten

Volgens de huidige verwachtingen zullen in de energietransitie warmtenetten een grote rol spelen voor het transport van duurzame warmte. Tegelijk kunnen deze warmtenetten, net als klimaatverandering, leiden tot opwarming van drinkwater(leidingen) in het distributiesysteem en/of de drinkwaterinstallatie. Door opwarming van het drinkwater of de drinkwaterleiding kunnen bepaalde pathogene micro-organismen zich mogelijk gaan vermeerderen tot hogere aantallen. Een voorbeeld hiervan is de opportunistische pathogeen Legionella pneumophila. Het inpassen van warmtenetten vraagt daarom om een maatschappelijke afweging tussen het belang van duurzame energie versus mogelijke volksgezondheidsrisico’s.

Van conceptueel model naar risicoschatting

Binnen dit project wordt een kwalitatieve microbiologische risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen wat het effect is van toepassing van warmtenetten in huisaansluitingen op het aantal patiënten met L. pneumophila. Daarnaast gebruiken we deze analyse voor het identificeren van eventuele kennishiaten in het betrouwbaar inschatten van zulke risico’s.

Als eerste wordt een conceptueel model opgesteld waarin alle factoren die van invloed zijn op groei van L. pneumophila in het drinkwatermilieu en infectie van de mens worden benoemd, inclusief de onderlinge verbanden. Vanuit dit conceptmodel wordt gezocht naar informatie middels een bureaustudie over de belangrijkste factoren die deze groei en infectie bepalen en de invloed van warmtenetten hierop. Tot slot worden met die informatie verschillende scenario’s van toepassingen van warmtenetten doorgenomen om op een kwalitatieve manier het risico op L. pneumophila te bepalen.

Warmtenetten en volksgezondheid

Het project levert informatie op waarmee met stakeholders het gesprek kan worden aangegaan over het risico van het oplopen van legionellose door toepassing van warmtenetten die tot opwarming van drinkwater leiden. Dit gebeurt door middel van de volgende stappen:

  • Een eerste aanzet tot het bepalen van het risico van warmtenetten op infectie met L. pneumophila door drinkwater uit een drinkwaterinstallatie.
  • Op basis hiervan (in overleg met het RIVM) een ruwe inschatting maken hoe het aantal legionellosegevallen zich gaat ontwikkelen bij opschaling van warmtenetten.
  • Het identificeren van kennishiaten om bovenstaand risico betrouwbaar te kunnen bepalen en aanbevelingen voor onderzoek om deze kennishiaten in te vullen.