project

Effect-gerichte monitoring van de waterkwaliteit van de circulaire economie

Zoetwater op basis van grondwater of oppervlaktewater wordt schaars in droge periodes. Dit leidt tot een groeiende belangstelling in het gebruik of hergebruik van regenwater en behandeld huishoudelijk en industrieel afvalwater. Dit vereist aandacht voor de potentiële risico’s in verband met de circulatie en accumulatie van microbiële en chemische verontreinigingen in gedeeltelijk gesloten watercyclussen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder het water wordt hergebruikt. Het is dan ook noodzakelijk een indruk te krijgen over de regio-, bron- en reservoirspecifieke gevaren in verband met het veilige hergebruik van water om de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid te beheersen.

Beoordeling van waterkwaliteit in een circulaire economie

KWR heeft recent het Water Wise concept ontwikkeld. Dit is een eenvoudig te gebruiken, transparant en consistent beoordelingsraamwerk, als een eerste stap naar de kwantitatieve evaluatie van de chemische risico’s die inherent zijn aan de nieuwe watercyclussen. De verdere ontwikkeling van dit raamwerk vereist onderzoek en beoordeling door experts op het gebied van de nieuwe risico’s samenhangend met de watercyclus. Afhankelijk van de informatie die in het tool wordt ingevoerd, en de uitkomst van de Water Wise risicobeoordeling is te verwachten dat de uitvoer het advies omvat om bioassays toe te passen.

In het huidige project ‘Effect-gerichte monitoring van de waterkwaliteit in de circulaire economie’ werd een verzameling bioassays gekozen. Deze zal worden toegepast op verschillende monsters uit gespecificeerde watercyclussen (b.v. effluent van rioolwaterzuiveringen, regenwater, en irrigatie/subirrigatie water). Hierbij is beschadiging van het DNA gekozen als het primaire toxicologische eindpunt vanwege de relevantie voor de menselijke gezondheid door het veroorzaken van mutaties en tumorvorming en omdat veelgebruikte in vitro assay protocollen beschikbaar zijn voor dit eindpunt. De gekozen assays omvatten de Ames fluctuatie test, Umu test, p53 CALUX, micronucleus test, comet assay en ToxTracker.

Effect-gerichte methodes

Effect-gerichte methodes gebruikmakend van in vitro celmodellen en bacterieën (bioassays) zijn een effectief instrument voor het onderzoeken van de relevante gevaren van complexe mengsels met een lage concentratie in de watercyclus, zonder dat er informatie beschikbaar is over de chemische samenstelling daarvan. Vooral bioassays voor het onderzoeken van beschadiging van het DNA, of hormoonverstoring worden steeds meer gebruikt in de watersector, als aanvulling op chemische analyses, voor de beoordeling van de kwaliteit van waterbronnen en de effectiviteit van waterzuiveringsprocessen.

Dit project zal voorzien in bioassay responses voor de gespecificeerde watercyclussen, en een voorstel voor een strategie voor de interpretatie van data en risicobeoordeling met betrekking tot hergebruik van water. In een volgende stap kan tevens rekening worden gehouden met hormoonverstoring en effecten op het zenuwstelsel. Zo ondersteunt dit project de implementatie van bioassays in de circulaire economie door bewustzijn te creëren over de noodzaak van de beoordeling van gevaren en risico’s voor bestaande en nieuwe watercyclussen.