project

Ontwikkeling Value Case: een procesmethodologie voor afweging bij duurzame besluitvorming

Drinkwaterbedrijven moeten het komende decennia grote investeringen doen in onder andere de assetinfrastructuur om op lange termijn voldoende drinkwater van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren aan klanten. Tegelijkertijd hebben drinkwaterbedrijven de afgelopen jaren doelstellingen geformuleerd voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat of biodiversiteit, én zijn bredere bedrijfswaarden gedefinieerd die leidend moeten zijn voor de bedrijfsvoering. In de praktijk blijkt het alleen nog lastig om te sturen op deze ‘bredere waarden’ en maatschappelijke doelstellingen. In dit ontwerpend onderzoek wordt samen met drinkwaterprofessionals verkend in hoeverre een Value Case-methodologie kan zorgen voor integratie van bredere bedrijfswaarden en maatschappelijke doelstellingen bij het voorbereiden en besluiten over investeringsprojecten.

De Value Case-methodologie die ontwikkeld wordt bevat enerzijds algemene inhoudelijke waarden en elementen die – waar mogelijk – in afstemming met drinkwaterprofessionals worden gestandaardiseerd. Anderzijds wordt er een werkwijze vormgegeven die drinkwaterprofessionals met verschillende rollen zoals assetmanagers, duurzaamheidsmanagers, omgevingsmanagers in staat stelt om

  1. passende informatie te verzamelen
  2. deze informatie te interpreteren en te beoordelen
  3. besluiten voor te bereiden

Het uitgangspunt van de methodologie is dat goed afgewogen toekomstbestendige en duurzame besluiten vragen om interne samenwerking tussen drinkwaterprofessionals met verschillende expertise om informatie te verzamelen en beoordelen. Op basis van deze inzichten moeten besluitvormers goede afwegingen kunnen maken over investeringsbeslissingen.

Public Design voor oplossingen door en voor de drinkwaterprofessional

In dit project worden Public Design – ontwerpend onderzoek – ingezet om tot een Value Case-methodologie te komen die zo veel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van drinkwaterprofessionals. Dit type onderzoek wordt ingezet bij complexe (verander)vraagstukken die lastig te overzien zijn en waarbij verschillende mensen moeten samenwerken om tot oplossingen te komen. In dit project worden drinkwaterprofessionals met verschillende expertises en rollen betrokken bij de ontwikkeling van een methodologie die zij zélf in de praktijk kunnen benutten, om meer duurzame besluiten te kunnen voorbereiden en nemen.

Op basis van literatuurstudie en verkennende gesprekken met verschillende experts worden bouwstenen geïdentificeerd die de basis vormen van een prototype Value Case-methodologie. Dit prototype wordt vervolgens in verschillende ontwerpstappen en werksessies met drinkwaterprofessionals uitgewerkt, getoetst en doorontwikkeld.

De ontwikkeling van breed gedragen methodologie als stap naar meer duurzame besluitvorming

De opbrengst van dit onderzoek is een breed gedragen procesmethodologie dat de kloof tussen duurzame ambitie en daadwerkelijke besluitvorming en bedrijfsvoering in de praktijk kan verkleinen.

Middels het onderzoekstraject is een grote groep drinkwaterprofessionals betrokkeb die in hun dagelijkse werk bezig zijn met het voorbereiden van investeringsbeslissingen bij het ontwerpen van de Value Case-methodologie. Dit maakt de stap naar het gebruik van de methodologie door deze professionals eenvoudiger en brengt duurzame besluitvorming dichterbij.