project

Snel, alternatief voor koloniegetal 22°C (KG22) na ingrepen

In dit project wordt bepaald welke methode geschikt is om afwijkingen van de microbiologische waterkwaliteit na werkzaamheden sneller en betrouwbaarder te detecteren dan met het koloniegetal bij 22°C (KG22). De resultaten kunnen leiden tot het sneller vrijgeven van leidingen na werkzaamheden en het niet langer vrijgeven van leidingen wanneer de biologische waterkwaliteit nog afwijkend is.

Belang en doel

Na werkzaamheden of na leidingbreuken in het distributiesysteem bestaat het risico dat micro-organismen van buitenaf in het drinkwater terecht zijn gekomen, waardoor mogelijk niet langer onberispelijk drinkwater naar de klant wordt gedistribueerd. Het binnendringen van deze micro-organismen uit de omgeving, met name de fecale ziekteverwekkers, dient daarom voorkómen te worden. Tussen de 0 tot 24 uur na werkzaamheden worden watermonsters genomen die gecontroleerd worden op Escherichia coli, enterococcen, bacteriën van de coligroep en het koloniegetal bij 22°C (KG22) (Meerkerk, 2021). Het inzetten en aflezen van KG22 is momenteel de traagste methode om de microbiologische waterkwaliteit na ingrepen te beoordelen, aangezien de monsters drie dagen op een agarkweekmedium bij 22°C moeten worden geïncubeerd. Naast KG22 zijn ook andere algemene microbiologische waterkwaliteitsparameters beschikbaar (bijvoorbeeld celaantallen bacteriën, ATP-concentratie, enzymactiviteit, (BACTcontrol en ColiMinder)), die relatief snel een resultaat geven. In hoeverre één of meerdere van deze parameters geschikt is om als alternatief voor KG22 na werkzaamheden te dienen is echter nog onduidelijk. Het doel van het project is om te achterhalen of alternatieve parameters sneller en met dezelfde of hogere gevoeligheid dan KG22 eventuele microbiologische afwijkingen na werkzaamheden in drinkwater kan meten.

Activiteiten

In de eerste fase worden criteria opgesteld waar de alternatieve parameter aan moet voldoen en waarop wordt gescoord (o.a. betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, detectiegrens, toepasbaarheid en snelheid). Daarnaast worden praktische aspecten van de verschillende methoden beschouwd (o.a. uitvoerbaarheid laboratoria, kosten, uitvoering in het veld, mobiele online technieken). Op basis van deze criteria wordt aan het eind van het project bepaald wat geschikte methoden kunnen zijn als alternatief voor KG22.

In de tweede fase worden verschillende methoden getest en vergeleken met KG22. Kunstmatig gemaakte afwijkingen in microbiologische waterkwaliteit worden doorgemeten met de verschillende analysemethodes. Hiervoor worden verdunningen gemaakt van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en bodemmateriaal in verschillende drinkwatertypen. Hiermee worden verschillende verontreinigingsscenario’s nagebootst die plaats kunnen vinden bij werkzaamheden.

In de derde fase worden de methoden met elkaar vergeleken op praktijkmonsters na werkzaamheden en/of leidingbreuken. Hiervoor worden in de periode direct na de werkzaamheden tot aan enkele uren of dagen na afloop van de werkzaamheden watermonsters genomen en met alle methoden geanalyseerd.

Beoogde resultaten en toepassing

Het project heeft tot doel om voor de drinkwaterbedrijven te achterhalen of er snellere en gevoeligere methoden beschikbaar zijn dan het KG22 voor het bepalen van afwijkingen van de microbiologische waterkwaliteit na werkzaamheden in het distributiesysteem.

Opbrengsten:

  1. Criteria waar een alternatieve parameter voor KG22 aan moet voldoen;
  2. Alternatieve microbiologische parameter voor KG22 (bijv. ATP, celaantallen, enzymatische activiteit) waarmee sneller en gevoeliger afwijkingen in de microbiologische waterkwaliteit na werkzaamheden kan worden bepaald;