project

Systeemkennis en Water-Energie-Voedsel-Ecosysteem Nexus

Land, voedsel, energie, water en ecosystemen zijn met elkaar verbonden (de WEFE-nexus) en vormen samenhangende socio-metabolismes op verschillende schalen. Binnen Public Design for Water werken we gebiedsgericht en integraal. De regio is in toenemende mate de belangrijkste schaal om de opgaven op te pakken: op gebiedsniveau wordt het beleid van het Rijk en de Provincies concreet, en op deze schaal kunnen de stakeholders keuzes maken en doorpakken. Public Design zorgt ervoor dat deze keuzes zowel breed gedragen als wetenschappelijk gedegen zijn. Voor het realiseren van de duurzaamheidstransities zijn betrouwbare feiten en bewezen technieken essentieel, en daarom ontwikkelen onze experts in dit kennisdomein gedegen systeemkennis.

Methodes en projecten binnen Systeemkennis en Water-Energie-Voedsel-Ecosysteem Nexus

Voor Public Design moeten we de onderlinge afhankelijkheden tussen water, energie, voedsel, en ecosystemen integraal begrijpen. Specialistische kennis van de deelsystemen biedt hiervoor een belangrijke basis. Deze ‘systeemkennis’ zorgt ervoor dat we de complexiteit van de nexus in een gebied kunnen doorzien om integrale oplossingen te realiseren. Welke maatregelen en technieken zijn beschikbaar om de ongewenste toestanden te veranderen of te voorkomen en de boogde toestanden te realiseren? Public Design for Water zorgt voor de inbreng van concrete en gebiedsspecifieke antwoorden op deze vragen. Met methodes zoals watersysteemanalyses, modellen, simulaties, en sankey-diagrammen worden mogelijke botsingen en kansen voor synergie tussen doelstellingen uit deelsectoren in kaart gebracht. Dit vereist een geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld voor landbouw en water in maatregelen voor klimaatadaptatie, of voor water en energie in het vinden van oplossingen voor de energietransitie. Zo is bijvoorbeeld ook specialistische kennis in microbiologische en chemische waterkwaliteit nodig om veilige circulaire oplossingen te realiseren.

Er is een overvloed aan theoretische analyses en schematische modellen van de Water-Energie-Voedsel-Ecosysteem Nexus. Beleid over de duurzaamheidstransities (energietransitie, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, en de transitie naar een circulaire economie) wordt uitgedrukt in abstracte waarden om na te streven. Denk aan ‘veerkracht’, ‘circulariteit’, en ‘de kwaliteit van de leefomgeving’. Er is breed besef dat de waarden van water en bodem sturend moeten worden bij ruimtelijke keuzes om duurzame systemen te realiseren, maar wat bedoelen we daar precies mee? Public Design for Water maakt deze concepten concreet. Prototypes, pilots, en living-labs zijn onmisbaar in Public Design. De systeemkennis wordt geëffectueerd in zowel geïntegreerde technologische innovaties, zoals ‘Power-to-X’ , ‘industriële symbiose’ of ‘blauwgroene energiedaken’, als nieuwe governance arrangementen zoals de ‘waterbank’.