project

De sociale omgeving en gebiedsprocessen

We leven in een tijd van transities en veranderingen, zowel in organisaties als in de fysieke omgeving. We hebben ambities op het gebied van klimaatadaptatie, de watertransitie, de energietransitie en biodiversiteit, en moeten tegelijkertijd rekening houden met wettelijke kaders als de Omgevingswet en de Europese Kaderrichtlijn Water (Krw) bij de inrichting van de gebiedsprocessen waarin overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers met elkaar op zoek gaan naar oplossingen voor (water)vragen. Binnen Public Design for Water vallen activiteiten op dit gebied onder het kennisdomein Sociale omgeving en gebiedsprocessen. Hier ligt de focus op inzicht in probleemwaarnemingen, behoeftes, risicopercepties en waarden van stakeholders.

De ontwikkelingen binnen de sociale omgeving en gebiedsprocessen bepalen sterk hoe organisaties kunnen, moeten en willen handelen. Binnen en buiten organisaties werken professionals met elkaar samen om invulling te geven aan maatschappelijke uitdagingen. Door onderzoek naar organisatie- en gebiedsprocessen genereren wij kennis, bovendien ontwikkelen we hulpmiddelen waarmee professionals in verschillende maatschappelijke transities meervoudige waarden kunnen realiseren: ecologisch, cultureel, economisch en sociaal.

Methodes en projecten binnen Sociale omgeving en gebiedsprocessen

In het collectief onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en de Watergroep (Vlaanderen) wordt structureel gewerkt aan onderzoeken rondom omgevingsmanagement en transities. Wij reflecteren samen met actoren in de maatschappelijke omgeving van water op de verantwoordelijkheden en rollen die zij vervullen. Ook onderzoeken wij de behoeften, wensen en waarden die deze actoren meebrengen naar een organisatie of in een gebied. Dit doen wij met tools als serious gaming en de optiematrix, maar ook door het inrichten van collectieve ontwerpprocessen. Op deze manier activeren wij het lerend vermogen van actoren en bieden wij hen denkkaders en handelingsperspectieven voor de realisatie van ambities zoals water- en bodemsturend en de watertransitie.