project

De klant als recreant

Voor de drinkwaterbedrijven zijn klanten niet alleen drinkwaterconsumenten. Als recreant maken zij ook gebruik van de natuurgebieden die deze organisaties beheren. Hoe ziet de belevingswereld van de klant als recreant eruit? En in hoeverre zijn recreanten zich bewust van de link tussen natuurbeheer en het drinkwatersysteem?

Waterbedrijven als natuurbeheerder

De Nederlandse waterbedrijven hebben ruim 20.000 hectare natuurgebied in eigendom en vaak ook in beheer. Daarmee zijn zij de op vier na grootste natuurbeheerder van ons land. Deze natuurgebieden zijn niet alleen belangrijk voor de productie van hoogwaardig drinkwater, maar vormen ook een rijke bron van biodiversiteit. Zij bieden recreanten de mogelijkheid om van de natuur te genieten. Zeker sinds coronatijd hebben veel mensen deze natuur – waaronder duingebieden – ontdekt als bestemming voor een dagje uit. Daardoor is de recreatiedruk enorm toegenomen, verstoring van dieren en planten is een groeiend probleem. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling omdat bescherming van deze gebieden en drinkwaterbronnen van cruciaal belang is voor het waarborgen van de drinkwaterkwaliteit, ook in de toekomst.

De recreant

Tot op heden is in onderzoeksprojecten van de Themagroep Klant altijd uitgegaan van de klant als drinkwaterconsument. Doel hiervan is een beter begrip te krijgen van wie de mens achter de watermeter is. In dit onderzoek richten we ons primair op de klant als recreant, zodat we zijn of haar subjectieve belevingswereld beter kunnen leren kennen. De centrale focus ligt hierbij op het bewustzijn van het watersysteem en bronbescherming.

Met kwalitatieve interviews wordt onderzocht in hoeverre recreanten zich bewust zijn van de vitale link tussen natuurbeheer en het bredere drinkwatersysteem. Ook willen we achterhalen hoe recreanten denken over taakopvattingen en verantwoordelijkheden over bronbescherming. Hoort natuurbeheer hierbij? En waarom wel of niet? Tot slot gaan we na hoe recreanten aankijken tegen hun eigen rol als recreant en bronbeschermer en hoe zij hier invulling aan geven.

Beleving van relatie tussen natuurbeheer en drinkwatersysteem

Bovengenoemde interviews leveren de volgende inzichten op:

  • Systematisch inzicht in de subjectieve belevingswereld van de klant als recreant en zijn/haar taakopvattingen over natuurbeheer.
  • Empirische kennis over het watersysteembegrip, verantwoordelijkheidsgevoel, en gedrag (intenties) over bronbescherming, uitgesplitst voor verschillende groepen recreanten.
  • Concrete (communicatie) aanknopingspunten om verstoring van de natuur te beperken en klanten te betrekken bij de bescherming van bronnen, opgehaald door middel van een leertafel.

De kwal: infiltratie in het duingebied van PWN, toegankelijk voor wandelaars.