Collectief onderzoek duinwaterbedrijven

Samenwerken aan een stevige kennisbasis

Het DPWE-programma is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. KWR coördineert het programma en voert samen met Het Waterlaboratorium (HWL) het onderzoek uit. Het onderzoek spitst zich toe op bronnen, waterkwaliteit, zuivering en waterinfrastructuur. Het gezamenlijke onderzoek betekent de instandhouding van een stevige kennisbasis voor de duinwaterbedrijven.

Gezamenlijk onderzoek voor duurzaam drinkwater

Aangezien de Nederlandse duinwaterbedrijven vaak gemeenschappelijke vraagstukken hebben, loont het om een gezamenlijk onderzoeksprogramma te hebben. Het collectieve DPWE-onderzoeksprogramma van Dunea, PWN, Waternet en Evides richt zich specifiek op die onderwerpen die van belang zijn voor duinwaterbedrijven, en die bijdragen aan het veiligstellen van de kwaliteit van oppervlaktewaterbronnen en de waterwinning in de duinen. Het programma  gaat uit van een waterketenbenadering waarbij ook samenwerking wordt gezocht met partijen buiten de watersector, zoals de energiesector.

Duinwaterzuivering bij PWN

Duinwaterzuivering bij PWN

Onderzoek naar bronnen, waterkwaliteit, zuivering en waterinfrastructuur

KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het DPWE-onderzoeksprogramma. We voeren het programma samen met de waterbedrijven uit, waarbij we ook de afstemming met andere onderzoeksprogramma’s bewaken. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Het Waterlaboratorium. Ook de aansturing van het werk gebeurt vanuit een nauwe onderlinge samenwerking. We organiseren jaarlijks meerdere workshops waar de opbrengsten met elkaar worden besproken en teruggekoppeld.

Het onderzoek spitst zich toe op:

  • Bronnen: kennis rond de rivieren en het IJsselmeer als bron en daarnaast op de wisselwerking tussen drinkwater , duinrecreatie,  natuur en de risico’s die dat met zich meebrengt.
  • Waterkwaliteit: goede kennis en beoordeling van de ruwwaterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit op fysisch, chemisch en (micro)biologisch gebied. Het anticiperen op het vóórkomen van nieuwe stoffen en micro-organismen.
  • Zuivering: robuuste zuivering van oppervlaktewater, duinwater en bekkenwater, die chemische en microbiologische bedreigingen aankan en het consumentenvertrouwen bestendigt.
  • Infrastructuur: goede fysieke kwaliteit en structuur van het grootschalige transport- en distributienet in grootstedelijk gebied zonder aantasting van de drinkwaterkwaliteit in het net, met oog voor de balans tussen kwaliteit, risico’s en kosten.

Specifiek en toepasbaar met samenwerking als basis

Het gezamenlijke onderzoek betekent de instandhouding van een stevige kennisbasis voor de duinwaterbedrijven. DPWE-bedrijven kiezen de specifieke onderwerpen van het onderzoeksprogramma, waardoor men zelf aan het stuur zit. Projecten zijn kortlopend, zodat de resultaten veelal snel toepasbaar zijn. Ook zijn de projecten vaak praktisch van aard. Daarnaast wordt het DPWE-onderzoeksprogramma vaak gebruikt om resultaten van het bredere collectieve onderzoek van de waterbedrijven af te stemmen op duinwaterbedrijven. Tegelijkertijd fungeert het DPWE-onderzoek als verkenning voor dit collectieve onderzoek. Met deze aanpak werken de duinwaterbedrijven proactief aan het veiligstellen van de kwaliteit van oppervlaktewaterbronnen en de waterwinning in de duinen.

Onderzoek binnen het DPWE-programma helpt duinwaterbedrijven onder meer om te gaan met langdurige innamestops; een situatie die bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering steeds vaker kan voorkomen.

Onderzoek binnen het DPWE-programma helpt duinwaterbedrijven onder meer om te gaan met langdurige innamestops; een situatie die bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering steeds vaker kan voorkomen.

In deze podcast legt onderzoeker Pieter Stuyfzand uit waarom we de duinen gebruiken voor het filteren van water.

delen