HydroMonitor 1.0

tool

Opvolger van Menyanthes biedt snel inzicht in grondwatertoestand

HydroMonitor 1.0

HydroMonitor is een veelzijdige tool om snel en gemakkelijk de hydrologische toestand van een gebied te ontrafelen. Als opvolger van Menyanthes – een populair programma voor tijdreeksanalyse, in gebruik bij ruim 150 waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en terreinbeheerders in binnen- en buitenland – biedt HydroMonitor 1.0 de mogelijkheid om inzicht te krijgen in externe invloeden op het grondwater. Na jarenlange ontwikkelingen, inventarisaties naar de wensen van gebruikers, en het onderzoeken naar de beste methodes om het programma klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen, is HydroMonitor 1.0 in mei 2022 officieel gelanceerd.

HydroMonitor bouwt voort op Menyanthes, maar is vanaf de basis ontworpen op gebruik van nieuwe databronnen, voor internationaal gebruik en voor integratie met aanvullende modules. Naast delen uit de code van Menyanthes, is HydroMonitor gebaseerd op de

Collenteur, R.A., Bakker, M., Caljé, R., Klop, S.A., Schaars, F. (2019) Pastas: open source software for the analysis of groundwater time series. Groundwater. doi: 10.1111/gwat.12925. https://github.com/pastas/pastas

voor tijdreeksanalyse. Op dit moment bevat HydroMonitor 1.0 alle functionaliteiten voor tijdreeksanalyse en visualisatie uit Menyanthes (Hydro-Times genaamd). Het programma wordt in de toekomst verder uitgebreid met onder andere een grondwater kwaliteitsanalyse tool (HydroGeoChemestry) en een tool voor ruimtelijke analyses (HydroSpace).

Grip op grondwatersystemen

Doorgaans wordt HydroMonitor op verschillende manieren ingezet om grip te krijgen op grondwatersystemen. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ingrepen in de waterhuishouding leiden tot de gewenste effecten op de grondwaterstand. Of om snel van een set meetreeksen grondwaterstatistieken uit te rekenen. Uiteraard kan HydroMonitor ook worden gebruikt voor het voorspellen van grondwaterstanden in scenario studies.

Een veelzijdig stuk gereedschap voor de hydroloog

Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en rivieren. Met HydroMonitor kan iedere hydroloog en ecoloog tijdreeksen analyseren, zonder dat dit de tijdbesteding of wiskundige expertise vraagt die bij andere programma’s nodig is. Dit komt doordat in het programma elementaire kennis over het hydrologische gedrag van grondwatersystemen zit ingebakken. HydroMonitor ondersteunt de gebruiker met een overzichtelijke visuele presentatie in alle stadia van de verwerking. Met een paar muisklikken komt een hydrologische gebiedsweergave tevoorschijn die als basis dient voor verdere analyse.

Totaalbeeld vanuit landelijke databronnen

Het programma kan data importeren vanuit landelijke databronnen als het KNMI, Basisregistratie Ondergrond (BRO), REGIS en DINO. Met het totaalbeeld dat vanuit deze databronnen ontstaat kan HydroMonitor:

  • de locatie van peilbuizen presenteren met een topografische of satellietfotoachtergrond;
  • een dwarsdoorsnede met de diepteligging van de peilbuisfilters tonen, eventueel gecombineerd met grondboringen;
  • een grafiek tonen met het verloop van de grondwaterstand in de tijd;
  • de gegevens interactief bewerken;
  • statistische kenmerken bepalen van de grondwaterstandsreeksen, zoals duurlijnen, regimecurves en GxG-waarden.

Doordat HydroMonitor kennis van het hydrologische systeem combineert met datagedreven modellen, kan het efficiënt tijdreeksen modelleren met verklarende variabelen, zoals neerslag(overschot), verdamping, grondwateronttrekkingen en oppervlaktewaterstanden. Ook kan rekening worden gehouden met (stap)trends. HydroMonitor biedt de mogelijkheid om tijdreeksanalyse uit te voeren volgens de Box-Jenkinsmethode, en voert de daarvoor benodigde interpolatie naar een vast meetinterval of resampling automatisch uit. De tijdreeksmodellen worden opgeslagen en zijn eenvoudig aan te passen of te toetsen op bijvoorbeeld hun responsfuncties, kalibratiestatistieken of statistische eigenschappen.

Heeft u interesse in HydroMonitor, of wilt u hierover informatie ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met ons supportteam: .