HydroMonitor

tool

Een tool voor snel inzicht in grondwatertoestand

HydroMonitor

HydroMonitor is een veelzijdig programma voor tijdreeksanalyse van grondwaterstand meetreeksen.  De opvolger van Menyanthes biedt gebruikers de mogelijkheid om inzicht te krijgen in externe invloeden op het grondwater. Na jarenlange ontwikkelingen, inventarisaties van de wensen van gebruikers, en het onderzoeken naar de beste methodes om het programma klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen, is HydroMonitor versie 1.0 in mei 2022 officieel gelanceerd.

HydroMonitor bouwt voort op Menyanthes, in gebruik bij onder andere waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en terreinbeheerders in binnen- en buitenland, maar is vanaf de basis ontworpen op gebruik van nieuwe databronnen, voor internationaal gebruik en voor integratie met aanvullende modules. HydroMonitor maakt gebruik van een nieuwe manier van data opslag. HydroMonitor slaat alle data op in een centrale database op je computer, waardoor eenvoudig eerder gebruikte data in een nieuw project toegepast kan worden. Naast delen uit de code van Menyanthes, is HydroMonitor gebaseerd op de

Collenteur, R.A., Bakker, M., Caljé, R., Klop, S.A., Schaars, F. (2019) Pastas: open source software for the analysis of groundwater time series. Groundwater. doi: 10.1111/gwat.12925. https://github.com/pastas/pastas

voor tijdreeksanalyse. Op dit moment bevat HydroMonitor vrijwel alle functionaliteiten voor tijdreeksanalyse en visualisaties uit Menyanthes. Het programma wordt in de toekomst verder uitgebreid met meer functionaliteiten, afgestemd op de behoeften van gebruikers.

Actueel

Sinds de lancering van versie 1.0 hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan en wordt de tool continu verbeterd. De meest recente versie is HydroMonitor 1.2 (release december 2023). Hierin zijn een aantal functionaliteiten van eerdere versies verbeterd. Daarnaast is het met deze HydroMonitor versie mogelijk om een staptrend of lineaire trend mee te nemen in het tijdreekmodel en kunnen reeksen verlengd worden door middel van simulaties.

Grip op grondwatersystemen

Doorgaans wordt HydroMonitor op verschillende manieren ingezet om grip te krijgen op grondwatersystemen. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ingrepen in de waterhuishouding leiden tot de gewenste effecten op de grondwaterstand. Of om snel van een set meetreeksen grondwaterstatistieken uit te rekenen. Uiteraard kan HydroMonitor ook worden gebruikt voor het voorspellen van grondwaterstanden in scenario studies.

Een veelzijdig stuk gereedschap voor hydrologische vraagstukken

Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en rivieren. Met HydroMonitor kan iedere gebruiker tijdreeksen analyseren, zonder dat dit grote tijdbesteding of wiskundige expertise vraagt. Dit komt doordat in het programma elementaire kennis over het hydrologische gedrag van grondwatersystemen zit ingebakken. HydroMonitor ondersteunt de gebruiker met een overzichtelijke visuele presentatie in alle stadia van de verwerking. Met een paar muisklikken komt een hydrologische gebiedsweergave tevoorschijn die als basis dient voor verdere analyse.

Totaalbeeld vanuit landelijke databronnen

Het programma kan data importeren vanuit landelijke databronnen als het KNMI, Basisregistratie Ondergrond (BRO), REGIS en DINO. Met het totaalbeeld dat vanuit deze databronnen ontstaat kan HydroMonitor:

  • de locatie van peilbuizen presenteren met een topografische of satellietfotoachtergrond;
  • een dwarsdoorsnede met de diepteligging van de peilbuisfilters tonen;
  • een grafiek tonen met het verloop van de grondwaterstand in de tijd;
  • de gegevens interactief bewerken;
  • statistische kenmerken bepalen van de grondwaterstandsreeksen, zoals duurlijnen, regimecurves en GxG-waarden.
  • Tijdreeksmodellen maken en grondwaterstandreeksen verlengen door middel van simulaties

Doordat HydroMonitor kennis van het hydrologische systeem combineert met datagedreven modellen, kan het efficiënt tijdreeksen modelleren met verklarende variabelen, zoals neerslag(overschot), verdamping, grondwateronttrekkingen en oppervlaktewaterstanden. Ook kan rekening worden gehouden met (stap)trends. De tijdreeksmodellen worden opgeslagen en zijn eenvoudig aan te passen of te toetsen op bijvoorbeeld hun responsfuncties, kalibratiestatistieken of statistische eigenschappen.

Heeft u interesse in HydroMonitor, of wilt u hierover informatie ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met ons supportteam: .