project

Kwantitatieve meerwaarde digitale watermeters en andere sensoren bij de klant

Wat zijn de voordelen voor het distributieproces van verschillende uitvoeringen van slimme watermeters en aanvullende sensoren? In dit project dragen kwantitatieve beschrijvingen en modelstudies bij aan het antwoord op deze vraag. Dit helpt drinkwaterbedrijven bij het maken van een bredere afweging om al dan niet te kiezen voor een bepaalde uitvoeringsvorm van deze technologie.

Behoefte aan kwantificering meerwaarde digitale watermeters

De meeste drinkwaterbedrijven binnen het gemeenschappelijk onderzoeksprogramma BTO oriënteren zich op digitale watermeters bij zakelijke en huishoudelijke klanten. Dit doen zij door het opstellen van individuele businesscases en het uitvoeren van pilots. Daarbij bestaat de interesse voor “aanvullende hardware”, zoals op afstand bedienbare afsluiters of sensoren die meer meten dan alleen de volumestroom.

Veel twijfel bestaat echter nog over de technische uitvoering waaraan een sensornetwerk van digitale watermeters bij voorkeur moet voldoen. Vragen bestaan omtrent om het type sensoren, het aantal meters in een gebied, de log- en zendfrequentie, en de integratie van digitale watermeters in de bredere (digitale) infrastructuur van de drinkwaterbedrijven.

Er wordt in de sector al langer nagedacht over de meerwaarde van digitale watermeters. Zo is binnen het DPWE-onderzoek in 2017 een breed, kwalitatief overzicht opgesteld van verschillende uitvoeringsvormen van digitale watermeters en aanvullende sensoren. Hierbij is gekeken naar de voordelen voor het klant- en facturatieproces, de operatie van het net, de klant, de maatschappij en het onderzoek aan drinkwaterleidingnetten.

Aanvullend zijn in 2019 binnen DPWE-verband modelstudies uitgevoerd naar de kwantitatieve meerwaarde van potentiële extra functionaliteiten. Het gaat hierbij om de toepassing van druksensoren met beperkte meetfrequentie voor lekdetectie en voor de detectie van afwijkingen in afsluiters in het net.

Naast de specifieke bevindingen rond lekdetectie bleken modelstudies zich goed lenen voor een brede, maar objectieve verkenning van de meerwaarde van verschillende opties. Dit is  zeker het geval zolang pilots nog beperkte data opleveren, waarbij bovendien nog lang niet alle uitvoeringsvormen worden meegenomen. Uit dit voorgaande DPWE-onderzoek kwam dan ook de aanbeveling voort om tevens modelstudies te ontwikkelen en uit te voeren voor andere mogelijke functionaliteiten van digitale watermeters/sensoren bij de klant. Dit project geeft hier invulling aan.

Bestaande kennis in kaart brengen en aanvullen met modelstudies

In dit onderzoek richten we ons op het verder kwantitatief beschrijven van de verschillende voordelen van digitale watermeters en aanvullende sensoren voor het distributieproces.

De eerste stap is het opstellen van een overzicht van de meerwaarde van verschillende uitvoeringsvormen van digitale watermeters en aanvullende sensoren, opgedaan in Nederlandse en internationale onderzoeken en pilots. Deze kwantitatieve inzichten zijn tot nu toe fragmentarisch beschreven en brengen we in dit project bij elkaar.

Vervolgens wijzen we in samenspraak met de drinkwaterbedrijven de belangrijkste kennishiaten aan. Tot slot voeren we twee modelstudies uit om deze ‘blinde vlekken’ in te vullen. Met deze aanpak vergroten we het overzicht van de – kwantitatief beschreven – meerwaarde van digitale watermeters.

Mogelijkheden digitale watermeters kwantitatief beschreven

Het kennisoverzicht dat voortkomt uit dit project biedt drinkwaterbedrijven een scherper beeld van wat zij kunnen verwachten van een bepaalde uitvoering van digitale watermeters en aanvullende sensoren. Dit helpt hen bij het maken van een bredere afweging om al dan niet te kiezen voor een bepaalde uitvoeringsvorm.

De overdracht van het eerste overzicht en prioritering van de belangrijkste kennishiaten gebeurt aan de hand van een workshop. Hierbij zijn de drinkwaterbedrijven breed vertegenwoordigd. Twee modelstudies zorgen ervoor dat de belangrijkste kennishiaten worden ingevuld. De projectresultaten worden aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap gepresenteerd en getoetst via een bijdrage tijdens een wetenschappelijk congres.