Samenwerking

Collectief onderzoek Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Circulaire Economie

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van natuurlijk hulpbronnen, zoals grondstoffen, water en energie. Wereldwijd wordt momenteel een grotere aanspraak gemaakt op deze hulpbronnen dan op lange termijn houdbaar is: het regeneratief vermogen van de aarde wordt overschreden. Om op termijn welvaart en leefbaarheid te kunnen waarborgen is een ander economisch model nodig dan het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen en water na eenmalig gebruik als afval worden afgevoerd. De circulaire economie is een ‘andere’ economie. Een circulaire economie neemt herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt. De transitie naar een circulaire economie zal naar verwachting leiden tot grote verschuivingen in de economische processen en de rollen en taken van organisaties. Zo kan de transitie ook op verschillende manieren impact hebben op de watersector en de positie van de waterbedrijven in de samenleving.

Wat is WiCE?

Het collectieve onderzoeksprogramma ‘Water in de Circulaire Economie’ (WiCE) is een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven en KWR. In dit programma wordt door de waterbedrijven gezamenlijk met partners in en om de waterketen onderzoek verricht met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan de Klimaatdoelen 2020, Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. Het onderzoek sluit verder aan en speelt in op lokale en regionale initiatieven rondom kringloopsluiting.

Verantwoord hergebruik van water en sluiten van grondstofkringlopen vraagt om een combinatie van expertises en oplossingen. WiCE draagt bij aan het ontwikkelen van de benodigde kennis, van technologie tot governance, en het samenbrengen en verbinden van partijen.

Onderzoeksthema’s

WiCE biedt een platform om gezamenlijk onderzoek te verrichten binnen het onderwerp ‘water in de circulaire economie’. Hiertoe zijn verschillende onderzoeksthema’s gedefinieerd:

  • Efficiënt met grondstoffen: richt zich op terugwinnen van grondstoffen en energie uit waterstromen.
  • Energie: richt zich op ontwikkeling en inzetten van water gerelateerde technologieën die bruikbaar zijn in de energietransitie, zoals opslag en terugwinnen van warmte in en uit de ondergrond.
  • Zuinig met zoet: richt zich op (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening.
  • Kwaliteit in de Keten: richt zich op de waterkwaliteit in de gehele waterketen.
  • Klimaatadaptatie: richt zich vooral op de klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving en het ommeland.
  • Waarde in de Keten: richt zich op de governance-aspecten van de circulaire economie, zoals de waarde van water, het schaalniveau en de transitie in tijd.

In samenwerking met partners uit de gehele watercyclus wordt in het kader van het WiCE programma gewerkt aan projecten.

Naast deze WiCE-projecten is KWR ook betrokken bij andere projecten en initiatieven op het gebied van water en de circulaire economie. Een compleet overzicht van deze activiteiten vindt u hier.

De Circonomist

De Circonomist is een Engelstalige online krant over de water, energie en voedsel Nexus passend in het domein van de circulaire economie. De Circonomist is een initiatief van WiCE en beschrijft en becommentarieerd nieuws en relevante ontwikkelingen met vaste rubrieken die gekoppeld zijn aan de thema’s van het WiCE-onderzoeksprogramma.

Lees verder op www.Circonomist.com.

WiCE Roadshows

In samenwerking met partners uit de WiCE-projecten worden er jaarlijks diverse roadshows georganiseerd met steeds een ander onderzoeksthema. Samenwerkingspartners en geïnteresseerden uit verschillende sectoren komen hier samen om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen. Houd de KWR-agenda in de gaten voor aankomende roadshows.