Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie

Innoveren via publiek-private samenwerking

TKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt binnen TKI voor het inrichten van vraaggestuurde onderzoeksprojecten die passen binnen deze thema’s, in samenwerking met eindgebruikers in de publieke sector (waterbedrijven, waterschappen en gemeenten), industriële eindgebruikers en met het bedrijfsleven (leveranciers, ingenieursbureaus). Dit leidt tot bevordering van efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties op het gebied van watertechnologie.

TKI Watertechnologie

Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stimuleert de Nederlandse overheid vraaggestuurde ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en eindgebruikers staat hierbij centraal. De TKI-regeling is sinds 2012 van kracht en valt binnen het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Topsectoren zijn die kennisgebieden waarin Nederland op maatschappelijk en economisch gebied excelleert.

Water vormt een van de topsectoren. Jarenlange investeringen in de Nederlandse kennisontwikkeling hebben geleid tot een hoogwaardige kennisinfrastructuur op watergebied. Die kennis biedt ook kansen voor onze economie. Het streven is om de toegevoegde waarde van de watersector tot 2020 te verdubbelen. TKI Watertechnologie – een van de drie programma’s binnen de Topsector Water & Maritiem – richt zich op schoon, hoogwaardig water met aandacht voor de leefomgeving. Het brengt de Nederlandse watertechnologie bij elkaar, versterkt, verbindt en ondersteunt.

Er zijn drie innovatiethema’s binnen TKI Watertechnologie:

Resource efficiency: het streven naar een meer circulaire economie door efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen door middel van kringloopsluiting.
Smart water systems: de inzet van innovatieve ICT-technologieën voor een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van water(zuiverings)technologieën.
Sustainable cities: het ontwerpen van duurzame steden met als pijlers het Urban Water Cycle-concept, een innovatieve infrastructuur en slim assetmanagement.

Vraaggestuurd onderzoek voor de waterketen

Sinds 2013 start KWR jaarlijks zo’n 20 TKI-projecten. Wij helpen innovaties vorm te geven, samen met het mkb en de watersector als launching customer. Private ondernemingen en onderzoeksorganisaties spelen een centrale rol in de samenwerkingsprojecten, waarin voor gezamenlijke rekening en risico onderzoek wordt uitgevoerd. In onze activiteiten worden we bijgestaan door onze eigen TKI-adviesraad, hoofdzakelijk bestaand uit externe deskundigen.

Ons onderzoek richt zich primair op praktische toepassing. Het gaat vooral om industriële samenwerkingsprojecten en experimentele ontwikkeling conform de TKI-regeling. Het bedrijfsleven zorgt voor respectievelijk de helft of driekwart van de financiële projectinbreng (cash of in-kind), de rest komt uit de TKI-toeslag.

Ondernemingen die zich via de TKI-regeling door ons kennisinstituut willen laten ondersteunen in hun investeringen in onderzoek en innovatie, nodigen wij uit om ons te benaderen. Samen komen we tot passende samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten. Wij nemen de primaire verantwoordelijkheid voor het maken van projectplannen, vanzelfsprekend in samenspraak met de betrokken ondernemingen en andere projectpartners.

Bevordering efficiënte kennisontwikkeling en innovatie

Door bevordering van vraaggestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties in watertechnologie kunnen commerciële producten sneller op de markt komen en worden ze beter toegankelijk voor eindgebruikers in binnen- en buitenland. De samenwerking die TKI Watertechnologie nastreeft heeft veel voordelen. Synergie binnen de ‘gouden driehoek’ bedrijfsleven-wetenschap-overheid stimuleert een effectieve inzet van middelen en versterkt de exportkansen van het Nederlandse bedrijfsleven.

HOY79Z7FljM

delen