project

Capillaire nanofiltratie (capNF) voor drinkwaterbehandeling

Voor een optimale waterkwaliteit van drinkwater uit verschillende bronnen zijn hogedruk-membranen een vaak gebruikt middel. Een voorbeeld hiervan zijn omgekeerde osmose-membranen, die zeer robuust zijn maar ook hun nadelen kennen. Deze membranen zijn vanwege het moduleontwerp vervuilingsgevoelig en hebben daarom een relatief uitgebreide voorzuivering nodig. Ook is voor omgekeerde osmose-membranen een nageschakelde remineralisatie vereist. Dit project onderzoekt de potentie van capillaire nanofiltratie als alternatief.

Een nieuw alternatief membraanconcept op de markt is capillaire nanofiltratie (capNF), zoals de membraantechnologie van Pentair en NX filtration. Hierbij ontbreken veel van de nadelen die we kennen van omgekeerde osmose-membranen, en zolang ontzilting niet nodig is, zijn de capNF-membranen goed bruikbaar. Aangezien in de drinkwaterbehandeling nog weinig ervaring met deze nieuwe membranen is opgedaan, is het interessant om hun prestaties te vergelijken met de conventionele state-of-the-art membranen.

 Toepassing in drinkwaterbehandeling

In dit project wordt ervaring opgedaan in hoeverre capNF-membranen geschikt zijn in de behandeling van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie. Met het oog op een verbetering van de waterkwaliteit wordt specifiek gelet op de verwijdering van deeltjes, pathogenen, zouten en organische (micro)verontreinigen en een verbetering van de biologische stabiliteit. Daarnaast wordt gekeken welke specifieke impact membraanvervuiling bij capNF heeft op de bedrijfsvoering. Ook is aandacht voor de samenstelling en afvoer/verwerking van de concentraatstroom die tijdens het proces vrijkomt.

Tenslotte is de plaats van de capNF-membranen in de zuivering van belang. Op grond van ervaringen van Evides met deze membranen in het verbeteren van de biologische stabiliteit en andere parameters, blijkt dat ze vanwege het specifieke module-ontwerp zeer bruikbaar zijn in de voorzuivering. Welke plaats de membranen in de zuivering innemen, bepaalt de waterkwaliteitsverbetering, bedrijfsvoering en samenstelling en verwerking van de concentraatstroom.

Opbrengsten onderzoek

De opgedane ervaringen met capNF-membranen worden via een contactplatform gedeeld met de betrokken DPWE-bedrijven. Hiermee kunnen de onderzoeksvragen worden aangescherpt. Afhankelijk van de prioriteiten leidt dit tot kennis over waterkwaliteitsverbetering, bedrijfsvoeringsaspecten, de samenstelling en verwerking van concentraatstromen van capNF in de drinkwaterbehandeling, en een vergelijking van capNF met state-of-the-art membraanconcepten.