Expertise

Chemische waterkwaliteit

Analyse van chemische waterkwaliteit en risicobeoordeling voor mens en milieu

KWR doet onderzoek naar stoffen in water en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu. Hiervoor ontwikkelen we analytisch-chemische methoden, zoals toxicologische assays, modellen en databases. Ons onderzoek levert kennis op over het gedrag van stoffen, risico’s en mogelijke oplossingen.

Waterkwaliteit analyseren: opsporen van verontreinigingen

Onze experts ontwikkelen en testen innovatieve meetmethoden om moeilijk te analyseren stoffen te meten, zoals een brede screeningsmethode. Hiermee meten we met een zogenaamde non-target of suspect-analyse nog onbekende stoffen, die we vervolgens zo goed mogelijk identificeren. We richten ons in de doelstoffenanalyses op lastig meetbare stoffen, zoals afbraakproducten en polaire verbindingen. Daarnaast kijken we naar nanodeeltjes en microplastics. De ontwikkelde kennis implementeren we bij laboratoria. Dat helpt om nieuwe risico’s voor mens en milieu vroegtijdig te signaleren en bijvoorbeeld kwetsbare winningen voor drinkwaterbereiding in de gaten te houden. Door specifiek te kijken naar de aanwezigheid van sporen van drugs in rioolwater (Smart Sewage Water), kan ook informatie verzameld worden over drugsgebruik.

Risico’s voor mens en milieu beoordelen

Als we weten om welke stoffen het gaat, kijken we naar de (toxicologische) risico’s van deze stoffen: in het gebruik en het mogelijk voorkomen in het watersysteem. Hiervoor gebruiken we bestaande methodes en modellen, en vaak ook de combinatie van gerichte chemische analyses en bioassays. We ontwikkelen zelf innovatieve toxicologische methoden. Door de inzet van bioassays krijgen we een goed inzicht in zowel de specifieke werking van stoffen als de risico’s van mengsels. Ook verbeteren we de duiding van de bioassays. Op die manier krijgen we een completer beeld van de waterkwaliteit. Verder adviseren we bij maatregelen om de volksgezondheid te beschermen.

Waterkwaliteit monitoren en data analyseren

Met het oog op goed waterbeheer helpen we mee om slimme monitoringsplannen voor de waterkwaliteit op te stellen. Door de juiste sensoren te gebruiken en gerichte algoritmes op te stellen, is het mogelijk om de maximale hoeveelheid informatie uit de data te verkrijgen. Door dit  online uit te voeren, is de informatie direct beschikbaar en kan deze worden ingezet voor de procesvoering bij beheerders en informatie bij klanten.  Hierbij koppelen we bestaande gegevens van binnen en buiten de watersector om meer inzicht te krijgen in de processen. Verder testen en valideren we nieuwe meettechnologieën voor implementatie in de watersector.

delen