project

WATCH

Opdracht voor afvalwateranalyserapport met betrekking tot de markten van illegale stimulerende drugs in de EU.

Doelstellingen

  • Een afvalwatermonitoringsopdracht uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerd protocol dat is goedgekeurd door de Commissie en de EMCDDA om de Europese markt van illegale stimulerende drugs in kaart te brengen met behulp van onderzoeken op stadsniveau. Onderzoeken of er binnen landen verschillen zijn in schattingen van drugsgebruik op stadsniveau op basis van afvalwateranalyses om een beter beeld te krijgen van de geografische verdeling tussen en binnen Europese landen.
  • Oriënterende proefonderzoeken uitvoeren bij vooraf geselecteerde steden door het herhaaldelijk verzamelen van monsters van afvalwater gedurende een periode die lang genoeg is om temporele variaties in drugsgebruik te beoordelen en de implicaties van deze methode van bemonstering en analyse ten behoeve van periodieke controle te evalueren.
  • Ontwikkelen van modellen van drugsgebruik die afvalwateranalyse met andere informatiebronnen combineren (zoals de zuiverheid van drugs, epidemiologie en demografische informatie) en het nut hiervan beoordelen om de volgende vraagstukken te beantwoorden: a) beter beeld krijgen van de gebruikspatronen van illegale stimulerende drugs op gemeenschapsniveau, b) schattingen van de marktomvang verbeteren, c) samenhang tussen schattingen afkomstig van verschillende informatiebronnen, d) de mogelijkheid om in een afvalwateranalyse te detecteren of veranderingen in de markt van illegale stimulerende drugs een gevolg zijn van veranderende beschikbaarheid of verschillen in zuiverheid van de aangeboden drugs, dan wel van politieactiviteiten.
  • Uitvoeren van inspectie en proefonderzoek in geselecteerde steden om te beoordelen of afvalwateranalyse  gebruikt kan worden bij de opsporing van productiefaciliteiten voor synthetische drugs.

Werkpakketten

  • WP1. Pan-Europese afvalwateranalyses om de markt van stimulerende drugs te beschrijven
  • WP2. Beoordelen van temporele variatie in drugsgebruik gedurende 1 tot 2 maanden
  • WP3. Interpreteren en modelleren van informatie over afvalwater naast andere informatiebronnen
  • WP4. Monitoren van productie van synthetische drugs

Verwachte resultaten

Het project zal de verschillende factoren zowel kwalitatief als kwantitatief evalueren die van invloed zijn op de variabiliteit in resultaten afkomstig van afvalwateranalyses. Daarmee zal de betekenis en de toegevoegde waarde die afvalwateranalyse heeft als complementair instrument voor het in kaart brengen van het drugsgebruik in Europa concreet worden gemaakt.