project

Risicoperceptie

Aan de hand van inzicht in de percepties, behoeften en beleving van klanten worden communicatiehandvatten ontwikkeld over de aanwezigheid van antropogene stoffen in drinkwater en bronnen.

Uitdagingen rondom transparante communicatie

Het aantal stoffen dat in drinkwaterbronnen wordt aangetroffen neemt snel toe. Dit is een gevolg van economische groei, bevolkingsgroei, vergrijzing, intensivering van productie en gebruik van chemische stoffen, de intensieve landbouw en veeteelt en langere perioden van verlaagde rivierafvoer door klimaatverandering, maar ook door de vooruitgang in de analytische chemie. Door ontwikkelingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data, het gebruik van communicatiemiddelen en een minder vanzelfsprekend vertrouwen in overheid en wetenschap, wordt communicatie over de aanwezigheid van antropogene stoffen in drinkwater en bronnen steeds uitdagender. De sector-brede intentie tot meer transparantie over het voorkomen van lage concentraties lastig te verwijderen chemische stoffen in drinkwater vormt de aanleiding om klanten een correcte en begrijpelijke duiding van meetgegevens en risico’s te willen bieden, waarmee zij worden geïnformeerd en tevens het vertrouwen maximaal behouden en versterkt kan worden. Om een communicatiestrategie en communicatiemiddelen voor dit doeleinde te ontwikkelen, is het nodig om (de achterliggende mechanismen van) klantvertrouwen in het drinkwater(bedrijf) en de behoeften van verschillende klanten in kaart te brengen, om vervolgens te inventariseren welke wijze van informatievoorziening daar het beste op aansluit.

Kennis voor strategie- en communicatiemedewerkers

Dit project brengt de perceptie en behoefte van klanten ten aanzien van de (chemische) kwaliteit van drinkwater in beeld en faciliteert het ontsluiten en duiden van de kennis die bij de drinkwaterbedrijven aanwezig is ten aanzien van drinkwaterkwaliteit, zuivering en bronbescherming. Strategie- en communicatiemedewerkers binnen de sector (drinkwaterbedrijven en Vewin) en de overheid (RIVM, ILT, I&M) kunnen de opbrengsten benutten bij het opstellen van communicatiestrategieën en het vormgeven van communicatiemiddelen. Het vormgeven van deze communicatiestrategieën zelf is nadrukkelijk geen onderdeel van dit project. De resultaten zullen worden vastgelegd in een rapportage, en tevens middels workshops worden gedeeld met de diverse belanghebbenden.

Beoogde opbrengsten

Dit onderzoek biedt waterbedrijven inzicht in (a) de informatiebehoeften van klanten en de variatie daarin, en (b) de perceptie ten aanzien van (chemische) drinkwater kwaliteit, inclusief de achterliggende mechanismen. Er is kennis over welke wijze van communicatie (mate van detail, toegankelijkheid, specificiteit, complexiteit) over drinkwaterkwaliteit, antropogene stoffen in drinkwater, wetgeving, en (onderzoek op het gebied van) monitoring en zuivering het beste tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de klant en tegelijkertijd het vertrouwen maximaal kan behouden of versterken. Op basis van inzicht in de percepties, behoeften en beleving van klanten geeft dit project handvatten/adviezen voor de vormgeving van communicatiemiddelen voor (verschillende groepen) klanten.

Uiteindelijk zal deze kennis ertoe kunnen bijdragen dat klanten hun drinkwaterbedrijf als een betrouwbare en transparante organisatie blijven beschouwen die ze kunnen raadplegen wanneer zij behoefte hebben aan informatie over de (chemische) kwaliteit van drinkwater(bronnen).