project

Schaliegas en Water

Voordat in Nederland tot schaliegaswinning kan worden overgegaan moeten vragen omtrent mogelijke milieurisico’s voor het watersysteem worden beantwoord. Het programma Schaliegas en Water richt zich op vragen op het gebied van watermanagement en schaliegaswinning die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie, gerelateerd aan geologie, hydrologie en de bestuurlijke context. Het onderzoek draagt bij aan de afwegingen en besluitvorming rond de mogelijke risico’s en beheersmogelijkheden voor water en schaliegaswinning. Ook levert het meer kennis over de diepe ondergrond in Nederland.

Schaliegas als energiebron

Wereldwijd staat het benutten van schaliegas als energiebron in de belangstelling, zo ook in Nederland. Schaliegaswinning is niet onomstreden omdat ongewenste effecten kunnen optreden voor mens en milieu, onder andere door lekkage van chemicaliën naar bodem en grondwater. De relatie tussen schaliegas en water is van cruciaal belang en roept belangrijke vragen op die moeten worden beantwoord voordat tot verantwoorde winning kan worden overgegaan. Het vierjarig onderzoeksprogramma Schaliegas en Water richt zich daarom op onderzoek naar de milieurisico’s voor het watersysteem bij productie van schaliegas in Nederland, mogelijkheden om deze risico’s te ondervangen en de werking van nationale en internationale wettelijke kaders.

Proces van schaliegaswinning in de omgeving. Posidonia schalie is een van de twee interessante schalies in Nederland.

Watermanagement als kritische factor

Het programma richt zich op vragen op het gebied van watermanagement en schaliegaswinning die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie, gerelateerd aan geologie, hydrologie en de bestuurlijke context.

Kernpunten in het onderzoeksprogramma zijn:

  • Watergebruik en geochemische kwetsbaarheid van de grondwaterbronnen
  • Kwaliteit van vrijkomend water na fracken en produceren, en risicobeoordeling
  • Behandeling van vrijkomend water
  • Regulering en governance

Maatschappelijk belang

Schaliegas en Water draagt bij aan de afwegingen en besluitvorming rond de mogelijke risico’s en beheersmogelijkheden voor water en schaliegaswinning. Ook levert het onderzoek meer kennis over de diepe ondergrond in Nederland; kennis die van belang is met het oog op de toenemende drukte in de ondergrond.