project

Gebiedsgericht samenwerken van regio en rijk aan een aanpak voor nutriënten

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn doelstellingen geformuleerd voor een goede waterkwaliteit. Onderdeel hiervan is de aanpak van het nutriëntenprobleem in de Maasregio. Dit project onderzoekt en stimuleert op dit vlak een gebiedsgerichte benadering in acht Maasregio-gebieden, bestaande uit vier oppervlaktewater- en vier waterwingebieden. Met meer samenhang en integratie moeten nationale instrumenten en regionaal maatwerk elkaar versterken.

Zicht op gebiedsgerichte oplossingen

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werkt Nederland aan het behalen van de KRW-doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit. De aanpak vanuit de nationale wet- en regelgeving kent grenzen. Oplossingen moeten deels worden gevonden in regionaal maatwerk. Een nog openstaande vraag is hoe gebiedsgerichte oplossingen voor het nutriëntenprobleem kunnen worden ingericht en afgestemd op het nationale beleid. Dit project is een initiatief in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een gezamenlijk programma van 4 kennisinstituten om de benodigde kennis te leveren voor de Delta-aanpak.

Living Lab

Het project verenigt acht lopende gebiedsprocessen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in Noord-Brabant en Limburg in een Living Lab waarbij specifiek de aanpak van het nutriëntenprobleem centraal zal staan. Voor elk  gebied wordt het nutriëntenproblemen in kaart gebracht, met aandacht voor de geofysische, sociaaleconomische en bestuurlijke context. In samenwerking met betrokken gebiedspartners vindt per gebied een selectie plaats van effectieve maatregelen en functiecombinaties, en worden implementatietrajecten besproken. Het Living Lab is opgezet zodat uitwisseling plaatsvindt tussen de afzonderlijke gebiedsprocessen en partijen van elkaar kunnen leren.
Optimale afstemming regionaal maatwerk en nationaal beleid

De methodeontwikkeling die uit dit project voortkomt biedt zicht op welke processen en instrumenten nodig zijn voor gebiedsgerichte oplossingen binnen brede nationale kaders. Vertaald naar een concrete situatie levert dit een optimale afstemming op tussen regionaal maatwerk en nationale beleidsvoering om het nutriëntenprobleem in de Maasregio aan te pakken.