project

Waterkwaliteitskaart

Met een waterkwaliteitskaart wordt in beeld gebracht wat de gecombineerde effecten van emissies uit verschillende bronnen zijn op de mate van verontreiniging van het Nederlandse oppervlaktewater. Hiermee kan bijvoorbeeld in specifieke gevallen de totale toxische druk worden doorgerekend, of krijgt men zicht op effecten van beleidsmaatregelen. Om succesvol te zijn moet de waterkaart over uiteenlopende data kunnen beschikken. Dit project draagt bij aan een verdere invulling hiervan en geeft een overzicht van de beschikbaarheid, compleetheid, en kwaliteit van de gegevens die nodig zijn om in de toekomst een complete waterkwaliteitskaart te kunnen genereren.

Haalbaarheid en potentie

Emissies van organische, microbiële en chemische vervuilingen uit verschillende bronnen verontreinigen het Nederlandse oppervlaktewater. Om deze verontreinigingen goed te kunnen aanpakken, is kennis nodig over de emissies, en de verspreiding. De verspreiding van diverse soorten verontreinigingen over het oppervlaktewater in Nederland kan worden gemodelleerd met behulp van een hydrologisch model van Nederland (in dit geval de KRW-Verkenner). Door de emissies uit verschillende bronnen te combineren (i.e. rioolwaterzuiveringen, industriewaterzuiveringen, diffuse emissie uit landbouw en de bijdrage uit grensoverschrijdende rivieren) kan een overzicht gemaakt worden van het gecombineerde effect hiervan op de waterkwaliteit in een zogenaamde ‘waterkwaliteitskaart’. Hiermee kan bijvoorbeeld worden doorgerekend wat de totale toxische druk voor een bepaald oppervlaktewater is, of wat het potentiele effect is van verschillende beleidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van de zuivering bij rioolwaterzuiveringen (RWZI). Het succes van de waterkwaliteitskaart is echter afhankelijk van de beschikbare data over de emissies, ruimtelijke verdeling, transport, en afbreekbaarheid van verontreinigingen. In dit project is de verspreiding van individuele emissies van verontreinigingen via rioolwaterzuiveringsinstallaties en grensoverschrijdende rivieren gemodelleerd. Voor deze bronnen kunnen emissies en resulterende kaarten verder worden geanalyseerd in vervolgprojecten. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de beschikbaarheid, compleetheid, en kwaliteit van de gegevens nodig voor een complete waterkwaliteitskaart, en worden aanbevelingen gedaan over hoe deze in de toekomst kan worden gerealiseerd.