project

Bodempassage bij adaptatie oppervlaktewaterbedrijven aan klimaatverandering en vergrijzing

Volgens voorspellingen gebaseerd op de verwachte vergrijzing en klimaatverandering zullen geneesmiddelenconcentraties in oppervlaktewater de komende jaren aanzienlijk toenemen. Door langdurig lage afvoeren (met name in de Maas) en toename van het medicijnverbruik (vergrijzing) zal de waterkwaliteit van deze drinkwaterbronnen danig verslechteren, vooral in zomer en herfst (bij de laagste afvoeren). Daarnaast zijn veel van de bestaande drinkwaterzuiveringssystemen niet ontworpen om medicijnen en hun transformatieproducten te verwijderen. In het geval van kunstmatige infiltratie en oevergrondwaterwinning draagt bodempassage in aanzienlijke mate bij aan de kwaliteitsverbetering van het ruwwater, ook wat betreft geneesmiddelen.

Het doel van dit project is om te bepalen in hoeverre de huidige zuivering van oppervlaktewater (bodempassage en nazuivering) nog voldoet in de toekomst, gelet op de verwachte verslechtering van de ruwwaterkwaliteit door vergrijzing en klimaatverandering. Het moet leiden tot adviezen over de mate waarin verbeteren van de inrichting en bedrijfsvoering van bodempassagesystemen kunnen bijdragen aan verbetering van de ruwwaterkwaliteit.

Onderzoek naar bodempassagesystemen

De onderzoekers ontwikkelen en toetsen een werkwijze waarmee de afname van medicijnconcentraties, door verdunning, sorptie of afbraak, voor alle beschouwde bodempassagesystemen afzonderlijk kan worden bepaald. Daarna inventariseren, vergelijken en duiden ze verschillen en overeenkomsten tussen verschillende bodempassagesystemen. Op basis van het ontstane inzicht, zullen verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de oppervlaktewaterkwaliteit worden beschouwd. Deze scenario’s worden opgesteld in het thans lopende BTO-project ‘Verbetering prognose waterkwaliteit bij innamepunten’.

Extensieve methoden of aanpassingen worden uitgewerkt waarmee de kwaliteitsverbetering door bodempassagesystemen verhoogd kan worden. En een afwegingskader zal worden opgesteld waarmee de meerwaarde van (versterkte) kwaliteitsverbetering door bodempassage beoordeeld kan worden in relatie tot de mate waarmee de kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door uitbreiding van de ruwwater zuivering.

Symposium over verbeteringen in bodempassagesystemen

Naast een overzicht van extensieve methoden of aanpassingen voor kwaliteitsverbetering door bodempassage en een afwegingskader, levert dit project ook een symposium op waarin de resultaten gepresenteerd zullen worden.

Resterende fracties aan geneesmiddelen op basis van de gemiddelde concentraties bij verschillende monsterlocaties uitgezet tegen elkaar Fracties zijn genormaliseerd op de gemiddelde concentraties in het innamewater uit het Lateraalkanaal (LK). De lijnen geven weer in welke mate de resterende fractie voor specifieke geneesmiddelen (aangegeven met nummer) van de ene naar de andere processstap is afgenomen (100%) of gelijk gebleven (1:1) indien de detectielimiet reeds bereikt was.

Resterende fracties aan geneesmiddelen op basis van de gemiddelde concentraties bij verschillende monsterlocaties uitgezet tegen elkaar Fracties zijn genormaliseerd op de gemiddelde concentraties in het innamewater uit het Lateraalkanaal (LK). De lijnen geven weer in welke mate de resterende fractie voor specifieke geneesmiddelen (aangegeven met nummer) van de ene naar de andere processstap is afgenomen (<100%), toegenomen (>100%) of gelijk gebleven (1:1) indien de detectielimiet reeds bereikt was.