project

Nanotechnologie in watertoepassingen

NanoNextNL is een consortium, gericht op onderzoek naar micro- en nanotechnologie. Er doen ruim 100 bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en universitaire medische centra aan mee. Door ontwikkelingen in de nanotechnologie neemt het gebruik van nanodeeltjes in allerlei producten toe. Wanneer die deeltjes in drinkwaterbronnen terechtkomen zijn de gevolgen hiervan onzeker, onder meer voor de volksgezondheid. Het is daarom belangrijk om methoden te ontwikkelen die nanodeeltjes – zelfs in de laagste hoeveelheden – kunnen meten. Resultaten van zulke metingen worden gebruikt om te begrijpen wat nanodeeltjes betekenen voor afvalwaterzuivering, drinkwaterzuivering en het milieu. Het totale budget van NanoNextNL is 250 miljoen euro, waarvan de helft wordt ingebracht door de deelnemende partijen en de andere helft door de Nederlandse overheid.

Binnen NanoNextNL verricht KWR onderzoek naar mogelijke toepassingen van micro- en nanotechnologie, evenals de voor- en nadelen hiervan. Zo bestuderen wij de effecten van katalysatoren in zuiveringssystemen op de  omzetting van opgeloste materialen met laag molecuulgewicht (bv. medicijnen) en op het verwijderen van nanodeeltjes uit water. Ook is een eerste indicatieve monitoring opgezet naar het voorkomen van nanodeeltjes in het Nederlands milieu. Kennis over het gedrag van nanodeeltjes helpt bij het ontwerp van nieuwe membranen die deze deeltjes kunnen verwijderen.

Promotieonderzoek en ontwikkeling gevoelige meetmethoden

Binnen het project werken twee PhD studenten (één bij KWR en één bij Universiteit Twente) aan verschillende onderzoeksvragen. Het ene onderzoek richt zich op het voorkomen en verwijderen van nanodeeltjes in drinkwater en afvalwater. Het andere onderzoek betreft het in kaart brengen van vervuiling van membranen door nanodeeltjes. Daarnaast zijn in onze laboratoria met succes gevoelige meettechnieken ontwikkeld voor organische nanodeeltjes – met name de frequent toegepaste fullerenen – en voor anorganische nanodeeltjes.

T-mrx72qpVU

Voorkomen, gedrag en verwijdering van nanodeeltjes

De resultaten van NanoNextNL zijn veelzijdig:

  • Nieuwe en gevoelige analysetechnieken voor bepaling van grootte en concentratie van (an)organische nanodeeltjes.
  • Inventarisatie van het voorkomen van nanodeeltjes (organisch en anorganisch) in bronnen voor drinkwater en afvalwater.
  • Modellen die het gedrag van nanodeeltjes in het milieu voorspellen.
  • Inzicht in het verwijderen van nanodeeltjes door huidige drink- en afvalwaterzuiveringen.
  • Inzicht in het verwijderen van nanodeeltjes door verschillende zuiveringstechnieken zoals membraanfiltratie, coagulatie, zandfiltratie en actieve-koolfiltratie.
  • Inzicht in de vervuiling van membranen door nanodeeltjes.