project

Computermodellen voor waterkwaliteitsbeoordeling

Wereldwijd neemt het aantal verschillende stoffen dat in water wordt aangetroffen toe. Voor nieuwe, opkomende stoffen en voor stoffen die kunnen ontstaan in het milieu of bij waterbehandeling (transformatieproducten) is vaak nauwelijks informatie beschikbaar over mogelijk nadelige effecten voor mens en milieu. Computermodellen, ook wel in silico tools genoemd, gericht op het voorspellen van de schadelijkheid van stoffen, bieden hiervoor uitkomst.

In silico toxicologie

Op basis van de chemische structuur van een stof en informatie over vergelijkbare stoffen, kan voor stoffen waarvan geen gegevens beschikbaar zijn over diens schadelijkheid, inzicht worden verkregen in mogelijk nadelige effecten voor mens en milieu. Dit draagt bij aan prioritering van vervolgonderzoek, veiligheids- en risicobeoordeling van stoffen en doelgerichte inzet van maatregelen en besluitvorming om mogelijke risico’s in te perken.

In silico tools in de praktijk

Wij zetten in silico tools in voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor het prioriteren van stoffen voor studies naar zuiveringsefficiëntie, het verkrijgen van inzicht in mogelijke gezondheidseffecten van onbekende stoffen die worden aangetroffen in (drink)waterbronnen, en voor de beoordeling van risico’s voor mens en milieu (al dan niet in combinatie met bioassays en/of metingen van zeer zorgwekkende stoffen) of brede screening. Voor stoffen waarvoor nauwelijks informatie over de schadelijkheid beschikbaar is, is een in silico benadering sneller en kostenefficiënter dan de uitvoering van experimenten in een laboratorium.

Voorspelling van gedrag van stoffen in de waterzuivering en het milieu

In silico modellen beperken zich niet tot het voorspellen van de schadelijkheid van stoffen, maar bieden ook de mogelijkheid om eigenschappen van een stof en het gedrag in het milieu en waterzuivering te voorspellen. Zo hebben experts van KWR de Aqua Priori tool ontwikkeld om de mate van verwijdering van organische microverontreinigingen in de waterzuivering te voorspellen op basis van de chemische structuur van een stof.