project

Effectbewaking in de planning van waterveiligheid

Door de inzet van verbeterde opsporingstechnieken weten we dat er allerlei chemicaliën in ons water kunnen zitten. Bovendien worden er . Het lijkt niet langer mogelijk om voor iedere afzonderlijke plek waar drinkwater wordt geproduceerd of afvalwater wordt gezuiverd te controleren in hoeverre alle organische microverontreinigingen uit het water zijn gehaald.

Door een combinatie van op stoffen gerichte bewaking (substance-based monitoring) met zogeheten ‘effectgerichte monitoringstechnieken’ (‘effect-based monitoring tools’) – kunnen (mengsels van) mogelijk giftige microverontreinigingen in het water beter worden opgespoord.

De Global Water Research Coalition (GWRC) startte dit project om het praktisch nut aan te tonen van effectgerichte monitoringinstrumenten. Het project is bedoeld om handleidingen te ontwikkelen voor installaties en/of lokale overheden; om op een aantal locaties door middel van onderzoek ervaringen met het gebruik van effectgerichte bewakingsinstrumenten te verzamelen; en om documentatie te leveren aan beleidsmakers over de rol van effectgerichte monitoring in de planning van de waterveiligheid. Het uiteindelijke doel van het project is een efficiëntere inzet in de wereldwijde watersector van deze bioanalytische instrumenten in de context van WHO richtlijnen rondom waterveiligheid  (Water Safety Plans, of WSP’s).

Effectgerichte bewaking

Door het grote aantal organische microverontreinigingen in het milieu is het niet langer mogelijk om te controleren of alle afzonderlijke organische microverontreinigingen uit het water zijn gehaald. De zuiveringsgraad is belangrijk bij de productie van drinkwater en voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen welke mengsels van microverontreinigingen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat kan echter niet worden gedaan op basis van slechts chemische analyse. Ook is informatie nodig over de schadelijkheid van de stoffen. Een combinatie van op stoffen gerichte bewaking (substance-based monitoring) met zogeheten ‘effectgerichte bewakingsinstrumenten’ (‘effect-based monitoring tools’) levert aanvullende informatie op.

Deze aanpak kan worden toegepast van de bron tot de kraan en in de gehele watersector, waaronder ook waterzuiveringsinstallaties, conventionele en alternatieve waterzuiveringsprogramma’s, en programma’s voor waterhergebruik.

Regelgeving en planning waterveiligheid

Overheden en instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de EU sturen er nadrukkelijk op aan om opnieuw te kijken naar de raamwerken die op diverse beleidsterreinen worden gehanteerd bij het beheren van de waterveiligheid en om de waterveiligheidsplannen van de WHO daarin op te nemen.

In dit onderzoeksproject wordt op een aantal voor dit doel geselecteerde locaties de bestaande bewaking van de waterkwaliteit aangevuld met de inzet van effectgerichte bewakingsinstrumenten. Met slimme combinaties van chemische en biologische analyse kan zo de mate van onzekerheid in de beoordeling van de waterveiligheid worden verminderd.

In het belang van de waterveiligheid voor de consument zullen waterdeskundigen van de GWRC de implementatie van integratieve en kosteneffectieve bewakingsprogramma’s bespreken. Zo willen zij bepalen welke problemen met de waterkwaliteit nog onvoldoende aandacht krijgen in bestaande richtlijnen en regelgeving.

Doelen

Bij de inrichten van de waterveiligheid kan de effectgerichte monitoring worden toegepast in uiteenlopende onderdelen van de watersector: van de bron tot de kraan, maar bijvoorbeeld ook in waterzuiveringsinstallaties en bij hergebruik van water. Door wereldwijde interactie tussen waterbedrijven en beleidsmakers te bevorderen, moet dit project ook bijdragen aan kennisontwikkeling en de uitwisseling van ervaringen.

Dit project zal laten zien hoe een innovatief raamwerk voor de beoordeling van de waterkwaliteit en -veiligheid kan worden toegepast in de praktijk. Ook is het project bedoeld als ondersteuning van waterexperts bij de uitvoering van effectgerichte bewaking in integratieve en kosteneffectieve bewakingsprogramma’s om nieuwe problemen met de waterkwaliteit te signaleren. Voor installaties en/of lokale overheden zullen handleidingen worden ontwikkeld over de selectie van bioassays ende interpretatie van de resultaten. Ook geeft het handvatten voor de besluitvorming over operationele activiteiten.

Bovendien zal aan de hand van een aantal locatie-specifieke onderzoeken (case studies) worden getoond hoe een combinatie van instrumenten kan worden ingezet om de effectiviteit van achtereenvolgende stadia van waterzuivering te bepalen en hoe effectgerichte bewaking kan worden toegepast in de planning van de waterveiligheid.

Uiteindelijk moet dit wereldwijd leiden tot een efficiëntere toepassing van bioanalytische instrumenten in de planning van de waterveiligheid in de watersector.

Enkele projectresultaten (d.d. september 2022)