project

SOLUTIONS

De waterkwaliteit staat onder druk. In natuurlijke watersystemen worden steeds meer zogenaamde emerging substances (of nieuwe stoffen) aangetroffen. De aanwezigheid van deze stoffen in het water stelt waterbeheerders en ook waterbedrijven voor grote uitdagingen. Er zijn veel vragen over de effecten, risico’s en het gedrag van deze stoffen en de wijze waarop watersystemen beheerd moeten worden. SOLUTIONS ontwikkelt methodieken om deze effecten en risico’s in beeld te brengen en maatregelen te definiëren en te prioriteren.

Effect- en risicobeoordeling opkomende verontreinigende stoffen

SOLUTIONS richt zich op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten voor effect- en risicobeoordelingen van nieuwe stoffen, hun metabolieten en omzettingsproducten. Identificatie van deze stoffen en hun effecten gebeurt op basis van analytische en op effect gebaseerde screening tools, in combinatie met ecologische beoordelingsinstrumenten. Daarnaast richt SOLUTIONS zich op de ontwikkeling van monitoringsystemen voor identificatie van risico’s voor aquatische ecosystemen en de volksgezondheid.

Het Duitse onderzoeksinstituut UFZ coördineert het project. KWR richt zich vooral op innovatief toxicanten management, waarbij het doel is om mogelijke oplossingen te integreren in de risicobeoordeling van stoffen en dit ook een rol te laten spelen in de prioritering. Daarnaast bereidt KWR – met enkele Nederlandse waterbedrijven – casestudies in het Rijnstroomgebied voor.

Wetenschappelijke onderbouwing

SOLUTIONS richt zich op de ontwikkeling van een nieuw raamwerk voor het prioriteren van stoffen met het oog op risico’s voor mens en milieu en het reduceren van de effecten van mengsels van stoffen in Europese wateren. Daarnaast levert het project efficiënte meet- en modelleringsmethoden op om stoffen te identificeren. De ontwikkelde methoden worden toegepast in casestudies in 3 grote Europese stroomgebieden, waaronder de Rijn. Het project voorziet in scenariostudies over de ontwikkeling van emissie van stoffen.

1Zu9fWi8eEY

YMfGWUuK72Q

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.