project

Bijdrage aan Kennisimpuls Toxicologie

We maken en gebruiken steeds meer stoffen in steeds grotere hoeveelheden. Analyses van samenwerkende Europese ecologen en ecotoxicologen toonden aan dat de blootstelling aan mengsels van chemische stoffen een beperkende factor is voor het behalen van de goede ecologische toestand volgens de Kaderrichtlijn Water. De Kennis Impuls Waterkwaliteit (KIWK) maakt kennis toepasbaar in de doorontwikkeling van de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit naar de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 waarbij toxiciteit inzichtelijk gemaakt wordt voor het afleiden van relevante maatregelen.

Niets is zo vervelend als kostbare maatregelen in te zetten die er nauwelijks toe doen, terwijl de plaatsen en stoffen waar werkelijke problemen bestaan niet in beeld zijn. Dit is vooral een probleem als daardoor uiteindelijk de KRW-doelen (bescherming en herstel) niet gehaald worden. Het nut van de sleutelfactor voor dat doel is bewezen in samenwerking met waterschappen. En juist door de kennisimpuls ontstaat nu de kans om de sleutelfactor nog handiger en beter te maken, met een extra focus op drinkwaterkwaliteit. Samen met waterbeheerders en adviesbureaus, en vóór de betere waterkwaliteit.