project

Big Data Epidemiologie – statistische relatie drinkwater kwaliteit tot gezondheid

Expert(s):

  • Startdatum
    01 dec 2015
  • Einddatum
    31 dec 2017
  • samenwerkingspartner(s)
    Brabant Water, Nelen & Schuurmans, Oasen, RIVM

In de wetenschappelijke literatuur worden – soms tegenstrijdige – resultaten gerapporteerd over de relatie tussen de kwaliteit van het drinkwater en de volksgezondheid. Voorbeelden zijn de relatie tussen hardheid en het optreden van hart- en vaatziekten, tussen mangaan en intellect, en tussen arseen en longkanker. Hoewel de risicobeoordeling voor afzonderlijke chemische stoffen wijst op grote veiligheidsmarges tussen daadwerkelijke blootstelling en (voorlopige) gezondheidskundige advieswaarden, bestaan er nog veel onzekerheden met betrekking tot chronische blootstelling aan complexe mengsels van chemicaliën bij lage concentraties.

Om een ​​beter inzicht in de relatie tussen de drinkwaterkwaliteit en de gezondheid te krijgen kan een epidemiologische aanpak nuttig zijn. De toenemende beschikbaarheid van nationale databases met medische gegevens op gedetailleerd ruimtelijk niveau, biedt kansen om associaties tussen drinkwater en gezondheidskenmerken efficiënt te onderzoeken.

Technologie

In dit project passen we de Big Data Epidemiologie benadering toe voor drinkwater, aanvullend aan andere benaderingen zoals risicobeoordeling op basis van toxicologische data of bioassays. Om de mogelijke relatie tussen de drinkwaterkwaliteit en de humane gezondheid met behulp van een epidemiologische studie in beeld te brengen is geavanceerde statistiek nodig. Hierbij dient gecorrigeerd te worden voor verstorende factoren maar ook voor geslacht, leeftijd, sociaal-economische status en mate van verstedelijking. Daarnaast zal de gezondheid relevantie van de drinkwaterkwaliteit worden vergeleken met andere onderzochte milieu- en levensstijl stressoren.

Uitdaging

In dit project zullen we gedetailleerde nationale data over gezondheid en sterfte  koppelen aan informatie over drinkwater van miljoenen Nederlanders. Met behulp van deze aanpak werken we met een maximale steekproefomvang en de meest contrasterende blootstellingsniveaus die in Nederland verkrijgbaar zijn. Het onderzoek richt zich op het structureren en combineren van verschillende datasets om zo informatie te verkrijgen over de mogelijke relatie tussen de chronische blootstelling van chemische stoffen via drinkwater en de gezondheid.

Oplossing

Inzicht verkrijgen in de toegevoegde waarde van een Big Data Epidemiologische benadering om de relatie tussen blootstelling van chemische stoffen via drinkwater en de humane gezondheid ten opzichte van de risicobeoordeling per individuele chemische stof.