project

DPWE Robuustheid zuiveringen: proefopzet en stofselectie

Organische microverontreinigingen horen niet thuis in drinkwater. Binnen de DPWE-bedrijven wordt daarom doorlopend gewerkt aan het verbeteren van zuiveringsstappen die voor deze verontreinigingen een barrière vormen. Om die reden wordt om de vijf jaar de robuustheid van de zuivering getest voor nieuwe organische microverontreinigingen. Dit project spitst zich toe op een selectie van stoffen en een proefopzet voor robuustheidstesten voor de periode 2022-2023.

Stoffenlijst nieuwe DPWE-doseerronde

Inmiddels zijn we met dit onderzoek in de vierde vijfjarencyclus aanbeland. Vanuit het voorzorgsprincipe willen we graag weten hoe goed organische microverontreinigingen worden verwijderd, zeker aangezien deze stoffen met enige regelmaat in het nieuws zijn. Voor de stoffenselectie passen we de eerder gebruikte methode toe, waarin aspecten worden meegenomen zoals het voorkomen in bronnen gedurende de afgelopen vijf jaar (input HWL en Aqualab Zuid), toxiciteit, verwachte zuiveringsefficiëntie, overlap met eerdere DPWE-proeven en mogelijkheden voor analyses.

Proefopzet

Naast de stoffenlijst wordt ook een proefopzet gemaakt voor de nieuwe DPWE-doseerronde. Te denken valt aan toe te passen zuiveringsprocessen, omstandigheden en type analyses (target, non-target, bio-assays).

Hoe robuust is de bestaande zuivering?

De geselecteerde organische microverontreinigingen worden getest in proefopstellingen van de zuivering bij de DPWE-bedrijven. Dit maakt duidelijk hoe robuust de bestaande zuivering tegen deze nieuwe stoffen is en of eventueel aanpassingen nodig zijn.

Voorbeeld drukfilter met actieve kool voor verwijdering van organische microverontreinigingen.