project

QSAR tools en bioassays voor opkomende stoffen en transformatieproducten

Voor nieuwe, opkomende stoffen in drinkwaterbronnen en transformatieproducten is soms zeer weinig of geen informatie beschikbaar over de mogelijke nadelige effecten ervan voor de humane gezondheid. Dit project heeft als doel de huidige kennis met betrekking tot QSAR-tools in combinatie met bioassays uit te breiden en toe te passen voor de risicobeoordeling van zulke nieuwe, opkomende stoffen in drinkwater(bronnen), zodat drinkwaterbedrijven hiervoor een snellere risico inschatting kunnen maken.

Probleemstelling

Van nieuwe, opkomende stoffen in drinkwaterbronnen is soms zeer weinig of geen informatie beschikbaar over mogelijke nadelige effecten op de humane gezondheid. Daarnaast bestaat van transformatieproducten ook vaak weinig tot geen toxicologische informatie. Voor deze ‘data-poor substances’ is het lastig, zo niet onmogelijk, om een goede inschatting te kunnen maken van mogelijke risico’s voor de gezondheid of het milieu.

Een mogelijke uitkomst hiervoor vormen Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR)tools (), waarmee op basis van de structuurformule van een stof de mogelijke effecten ervan op mens en milieu kunnen worden ingeschat. Voor watermonsters ligt hier een probleem, aangezien dit complexe monsters zijn met een vaak onbekende identiteit. In zulke gevallen vormt screening met bioassays een uitermate geschikte tool om watermonsters effectgericht te testen.

Dit project maakt gebruik van een combinatie tussen QSAR-tools en screening met bioassays, zodat hiermee een inschatting kan worden gemaakt van de toxiciteit van verbindingen die in water worden aangetroffen en die nauwelijks zijn gedocumenteerd.

Ontwikkeling van een strategie

Binnen dit project wordt een strategie ontwikkeld waarmee de humane gezondheidsrisico’s van ‘data-poor substances’ kunnen worden beoordeeld. Vooralsnog richt de strategie zich op één of twee eindpunten die voor drinkwaterbedrijven relevant zijn, met onderscheidt tussen 1) read across eindpunten en 2) prioritering voor vervolg onderzoek op basis van structural alerts.

Snellere risico inschatting

Voor drinkwaterbedrijven levert dit project een strategie op om sneller tot een risico inschatting te komen voor stoffen waarover niet of nauwelijks toxicologische informatie bestaat. Daarnaast levert het project direct zulke informatie op voor een aantal nieuwe, opkomende stoffen en transformatieproducten. Ook verschijnt er een handleiding voor de QSAR-toolbox en een evaluatie van de bruikbaarheid van de read across workflow van de US EPA (GenRA).