Nieuws

Acht kernacties in EU Bodem Monitoringswet vereisen opname van grondwaterbescherming

Europese bodemstrategie: gezonde bodems in 2050

KWR heeft in de Europese Bodemstrategie acht kernacties geïdentificeerd die aandringen op de opname van grondwaterbescherming. Aanleiding was de constatering dat in deze strategie niet uitermate veel aandacht bestond voor grondwater en dat dit beter moest worden verankerd in de nieuwe wetgeving. De kernacties zijn niet overgenomen in de eerste Europese Bodem Monitoringswet, die op 5 juli is gepresenteerd door EU Vice-president Frans Timmermans en EU-commissaris Virginijus Sinkevičius. Het doel van de wet is om in 2050 te komen tot een gezonde bodem, zodat schade aan mens en milieu wordt vermeden.

Grondwater is een essentiële bron van drinkwater. In Nederland komt 60 procent van het drinkwater uit grondwater, in Europa is dit zelfs 75 procent. Bodemkwaliteit is een belangrijke factor voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Daarom is een duidelijke koppeling tussen bodem en grondwater in de eerste Europese Bodem Monitoringswet van groot belang. Op basis van de Europese bodemstrategie hebben onderzoekers van KWR acht kernacties geïdentificeerd waarin de link met grondwater duidelijker gedefinieerd moet worden.

Bodem en grondwater zijn verbonden

In het rapport EU Soil Health Law – Soil as a key element in groundwater protection  staat een overzicht van bestaande wetenschappelijke en wettelijke connecties tussen bodem en grondwater. Dit benadrukt het belang om grondwater in de EU Bodem Monitoringswet op te nemen. Er is gezocht naar de samenhang tussen deze nieuwe wet en bestaande wettelijke instrumenten op het gebied van (grond)water en natuur. Resultaten hiervan zijn gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Grondwater onvoldoende beschermd

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat grondwater niet altijd goed beschermd is tegen vervuiling door activiteiten op of met de bodem. Wel dragen verschillende bodemprocessen bij aan een verbeterde grondwaterkwaliteit, bijvoorbeeld door afbraak of chemische omzetting van verontreinigende stoffen. Om de gezondheid van bodems én grondwater te waarborgen, moet voldoende schoon (regen)water in bodems kunnen infiltreren. Een deel hiervan moet het grondwater duurzaam aanvullen. Voor een betere aansluiting met grondwaterbescherming zijn acht kernacties uit de Bodemstrategie essentieel:

  1. circulaire economie;
  2. beperking van ruimtebeslag en bodemafdekking;
  3. schoon water;
  4. duurzaam bodembeheer;
  5. voorkomen van bodemverontreiniging;
  6. herstel en sanering van aangetaste en verontreinigde grond;
  7. bodem en de digitale agenda;
  8. bodemgegevens en monitoring.

In deze acht kernacties moet een link worden gelegd tussen bodem en grondwater om zo de belangrijkste drinkwaterbron te kunnen blijven beschermen.

 

delen