Nieuws

Optimale balans bereiken tussen watervraag en waterbeschikbaarheid

Meerjarig onderzoeksproject Waterbeschikbaarheid en droogte afgerond

Voor drinkwaterbedrijven is het belangrijk om een goed onderbouwde toekomstvisie op bronnen in samenhang met de omgeving te ontwikkelen. Dit is een van de adviezen die werden gepresenteerd op het Symposium Waterbeschikbaarheid en droogte lange termijn. Het symposium vond op 5 maart 2024 plaats bij KWR.

Naast een toekomstvisie moeten drinkwaterbedrijven hun winconcepten en omgevingsmanagement blijven optimaliseren, waarbij bewuste keuzes over de eigen rolinvulling worden gemaakt. Verder kunnen zij aandacht vragen voor de consequenties voor overige infrastructuur bij keuzes rond bronnen, zoals het leidingnet. Deze adviezen komen voort uit het themaoverkoepelende BTO-onderzoeksproject Waterbeschikbaarheid en droogte lange termijn, dat dit voorjaar is afgerond. Het meerjarige project bestond uit deelonderzoeken rond waterbeschikbaarheid, distributie en waterbesparing en de rolopvatting van drinkwaterbedrijven. Tijdens de bijeenkomst voor drinkwaterstrategen, omgevingsmanagers, assetmanagers en klantrelatiemanagers gaf projectleider Arnaut van Loon (KWR) een toelichting op de belangrijkste resultaten.

Afbeelding 1. Tijdens het Symposium werden adviezen gepresenteerd, voortkomend uit het BTO-onderzoeksproject Waterbeschikbaarheid en droogte lange termijn.

Water voor drinkwatervoorziening niet meer vanzelfsprekend

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, onvoldoende waterkwaliteit en ruimtelijke druk is in Vlaanderen en Nederland de beschikbaarheid van voldoende water voor de drinkwatervoorziening niet meer vanzelfsprekend. Het onderzoeksproject levert nieuwe inzichten voor de drinkwatersector om de watertransitie te verwezenlijken. Een belangrijk doel voor drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en natuurorganisaties. Om een landelijke en regionale balans tussen watervraag en -beschikbaarheid te bereiken, moeten waterbeheerders structurerende keuzes uitwerken en omzetten naar besluiten om verandering in de praktijk te bereiken.

Ander waterbeheer in landelijk gebied

Binnen het onderzoek is als uitgangspunt gekozen dat het waterbeheer in het landelijk gebied fundamenteel anders moet, in lijn met de aanbevelingen van de Beleidstafel droogte. Dit betekent dat we naar het watersysteem kijken vanuit het perspectief dat voldoende water voor drinkwater en natuur een randvoorwaarde is, met oog voor de waterbeschikbaarheid voor andere sectoren.

Oplossingsrichtingen waterbeschikbaarheid en droogte

Na het plenaire deel gingen de deelnemers in groepen aan de slag met het thema waterbeschikbaarheid en droogte aan de hand van vier oplossingsrichtingen:

  • grootschalig infiltreren,
  • massaal vasthouden,
  • brondiversificatie,
  • en waterbesparing.

Deelnemers gingen daarbij in discussie over de consequenties van elke oplossingsrichting voor asset-, omgevings-, en klantrelatiemanagement. Daarnaast werden acties gedefinieerd voor elke oplossingsrichting naar aanleiding van de vraag: ‘Wat ga je morgen doen?’. Deze acties varieerden van meer interactie zoeken met de omgeving en nog betere communicatie, tot het overwegen om een dag geen water te leveren om de urgentie van het probleem duidelijk te maken. De discussies tijdens dit interactieve deel leverden ook weer vragen op voor verder onderzoek en boden gelegenheid voor het uitwisselen van verschillende perspectieven.

Afbeelding 2. Tijdens het Symposium discussiëren deelnemers over de thema’s waterbeschikbaarheid en droogte.

Integrale oplossingen voor zoetwaterproblematiek

Met de inzichten uit dit themaoverkoepelende project (BTO-thema’s Bronnen en omgeving, en Klant) kunnen drinkwaterbedrijven het drinkwaterbelang en mogelijke integrale oplossingen voor de zoetwaterproblematiek beter verankeren in beleids- en omgevingsprocessen. Ook bieden de uitkomsten ondersteuning bij discussies met waterschappen (waar de focus vaak ligt op waterbeheer voor natuur en landbouw), provincies en het Rijk.

delen