project

Verkenningen bronnen, gedrag en risico nieuwe stoffen

Momenteel staat de teller van stoffen met een CAS-nummer op ruim 194 miljoen. In hoog tempo worden nieuwe stoffen geregistreerd, geproduceerd en toegepast. De stoffen kunnen bij productie, gebruik en in de afvalfase in het milieu terechtkomen en een bedreiging vormen voor drinkwaterbronnen. Daarnaast kunnen stoffen door technische ontwikkelingen en veranderingen in toepassing een nieuw of groter risico gaan vormen voor de drinkwatervoorziening. Met gedegen omgevingsmanagement, gerichte monitoring en kennis van het hydrologisch systeem wordt getracht de bedreigingen te ondervangen. Monitoring is hierbij afhankelijk van instrument en stofkeuze. Als we bepaalde stoffen of stofgroepen die op drinkwaterbronnen afkomen niet in het vizier hebben, kunnen we ze ook niet effectief monitoren.

Dit onderzoek brengt in beeld welke sociaal-culturele, economische, demografische, klimatologische/hydrologische, technologische, landgebruik en politieke ontwikkelingen op korte termijn van invloed kunnen zijn op het palet aan chemische stoffen in bronnen van drinkwater. Het gaat hierbij zowel om grond- als oppervlaktewaterbronnen. Deze proactieve houding maakt het mogelijk tijdig risico’s te signaleren, zoveel mogelijk te kwantificeren, vervolgonderzoek te sturen en eventueel tijdig maatregelen te nemen. Deze aanpak, in combinatie met traditionele waterkwaliteitsmonitoring, nieuwe meetmethoden en bronbescherming worden ingezet om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Bevindingen uit dit onderzoek kunnen tevens worden ingezet bij gebiedsprocessen en afstemming met andere stakeholders in de waterketen.