project

Trigger value data gaps I and II

Het testen van waterkwaliteit met in vitro bioassays kent vele voordelen, maar deze techniek kan pas goed worden toegepast als de bioassay responsen vergeleken kunnen worden met ‘effect-based trigger values’ (EBT). In dit onderzoek worden deze effect-signaalwaarden bepaald voor een aantal veelgebruikte bioassays in waterkwaliteitsmonitoring.

Deze EBT kunnen worden toegepast  om vast te stellen welke bioassayresponsen reden geven tot vervolgonderzoek en beheersmaatregelen van mogelijke risico’s voor de humane gezondheid. Daarmee worden deze testen meer toepassingsgereed gemaakt. Op basis van beschikbare data is gekozen om voor vier verschillende Chemical Activated LUciferase gene eXpression (CALUX) in vitro bioassays, EBT af te leiden. Daarnaast wordt onderzocht EBT ook afgeleid kunnen worden voor bioassays waarmee DNA schade wordt. De aanwezigheid van voldoende beschikbare data is belangrijk voor een bruikbare en betrouwbare waarde. Bij een te hoge EBT bestaat het gevaar dat gezondheidsrisico’s onopgemerkt blijven, bij een te lage EBT wordt vaak onnodig verder onderzoek gedaan om de oorzaak en het risico te achterhalen. Door adequaat inzicht in de chemische waterkwaliteit van drinkwaterbronnen en snelle opsporing van nieuwe verontreinigingen kan de drinkwaterkwaliteit gewaarborgd blijven.

Naast het bepalen van EBT zijn deze waarden ook geëvalueerd en verder verfijnd door gebruik te maken van kinetische modellen. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om de in vitro bioassayresponsen beter voorspellend te laten zijn voor mogelijke gezondheidseffecten om op deze manier de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen.