project

Toxicologische risicobeoordeling

Wereldwijd neemt het aantal verschillende stoffen dat in water wordt aangetroffen toe. Dit komt door een toename van het gebruik van stoffen, maar ook doordat de meetmethoden steeds beter en nauwkeuriger worden. KWR doet onderzoek naar de kwaliteit van ons drinkwater en de bronnen van ons drinkwater, zoals oppervlaktewater en grondwater. KWR beschikt over geavanceerde laboratoria die zowel stoffen als microbiologische parameters kunnen meten. Daarnaast worden er nieuwe meetmethodes ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen op mens en milieu.

Vaak blijken de gemeten concentraties van individuele stoffen zo laag dat geen effecten worden verwacht op de gezondheid. Het is echter wel belangrijk om de concentraties van stoffen in water nauwlettend te blijven volgen, omdat deze kunnen toenemen door bijvoorbeeld droogte of de verwachte toename van medicijngebruik. Om die reden worden bekende stoffen en opkomende stoffen in het (drink)water in de gaten gehouden en doet KWR hier uitgebreid onderzoek naar.

Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid

Toxicologen van het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid (CWG) voeren, in opdracht van overheden en andere opdrachtgevers, risicobeoordelingen uit van stoffen in oppervlakte-, bron- of proceswater. Zij onderzoeken ook zogenaamde combinatietoxiciteit, waarbij de aanwezigheid van meerdere stoffen mogelijk gezamenlijk een risico zijn. Op basis van een risicobeoordeling wordt een uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid dat er nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. De toxicologen geven vervolgens een advies over beschermende maatregelen en de communicatie over de mogelijke risico’s.

Voor de toxicologische risicobeoordeling worden bestaande methodes en modellen toegepast. Hierbij wordt getoetst aan gezondheidskundige richtwaarden voor waterkwaliteit en bij afwezigheid daarvan aan de Threshold for Toxicological Concern. Waar nodig worden deze methoden aangevuld met innovatieve methoden, voorspellingen met computermodellen (QSAR’s) en effectgerichte metingen (bioassays). Onderzoek is gericht op het praktisch kunnen toepassen van deze innovatieve methoden. Hierbij wordt gekeken naar selectie en interpretatie van effectgericht meten met bioassays, onder andere voor prioritering van aanvullend onderzoek.