project

Oorzaken piekverbruik

Waterbedrijven hebben behoefte aan een watervraagmodel waarmee productielocaties kunnen worden gedimensioneerd. In dit project gaat KWR het bestaande dagfactormodel (Vonk et al, 2017) uitbreiden met gebiedsspecifieke informatie, zoals o.a. tuinareaal, aantal inwoners en aantal zwembaden.

Door deze informatie expliciet toe te voegen aan het model worden de toepassingsmogelijkheden verbreed: zo kan inzichtelijk gemaakt worden welke aspecten bepalend zijn voor het waterverbruik en bovendien kan daarmee ook rechtstreeks de dagafzet voorspeld worden, in plaats van alleen de dagfactor.

Naar een gebiedsspeciek model voor de dagafzet

Waterbedrijven hebben behoefte aan een watervraagmodel waarmee productielocaties kunnen worden gedimensioneerd. Een reeds ontwikkeld model door Vonk et al. (2017) voorspelt dagfactoren (dagafzet, genormaliseerd naar jaarlijks gemiddelde dagafzet) op lange tijdschalen. Dit model wordt gevoed met dagelijkse metingen van het KNMI en vakantieafwezigheidsstatistieken van het CBS, en geeft voorspellingen voor de dagfactoren en piekfactor bij diverse (klimaat-)scenario’s. Doordat het model op elk voorzieningsgebied apart gekalibreerd wordt, zijn relaties met bijvoorbeeld tuinareaal, aantal inwoners, aantal zwembaden en hemelwateropvang echter impliciet. WML en Brabant Water hebben de wens uitgesproken om het model uit te breiden, met het doel meer inzicht te krijgen op de onderliggende factoren die bepalend zijn voor de watervraag op een dag.

Modeluitbreiding voor meer inzicht

In dit project gaat KWR het bestaande ‘dagfactormodel’ uitbreiden met gebiedsspecifieke informatie, zoals o.a. tuinareaal, aantal inwoners en aantal zwembaden. Door deze informatie expliciet toe te voegen aan het model kan verder inzichtelijk gemaakt worden welke aspecten bepalend zijn voor het waterverbruik. Bovendien kan daarmee ook rechtstreeks de dagafzet voorspeld worden, in plaats van alleen de dagfactor.

Een inzichtelijk model met realtime datakoppelingen

Het onderzoeksproject is voor BW en WML een model te ontwikkeld dat op basis van meetreeksen van dagafzet, tijdreeksen van het KNMI en gebiedsspecifieke kenmerken de variatie in dagafzet kan beschrijven en voorspellen. Daarnaast is een koppeling met operationele datasystemen gemaakt, zodat voorspellingen eenvoudig geactualiseerd kunnen worden op basis van de meest recente metingen.