project

LIFE NEW HYTS: reNEWable green Hydrogen for TranSport

Het LIFE NEW HYTS-project wil de mogelijkheden en haalbaarheid aantonen voor de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer. Het onderzoekt en creëert de voorwaarden voor een snelle introductie van groene, op waterstof rijdende zware bedrijfsvoertuigen.

Schone energie in de transportsector

Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 21% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hernieuwbare energie dringt deze emissies terug, maar met een aandeel van 8,1% in 2018 heeft de EU nog een lange weg te gaan. Het doel is om in 2030 32% hernieuwbare energie te gebruiken.

Elektromotoren gevoed door een brandstofcel op waterstof kunnen een cruciale rol spelen bij het bereiken van de EU-doelstellingen. Brandstofcellen op waterstof zijn – in vergelijking met elektrische voertuigen op batterijen – geschikter voor zowel zware voertuigen als voor vervoer over lange afstanden. Momenteel wordt wereldwijd 95% van de waterstof (H2) geproduceerd uit fossiele brandstoffen, terwijl slechts 5% afkomstig is uit hernieuwbare energie – groene waterstof – die de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

De productie en het gebruik van (groene) waterstof in het vervoer bevinden zich in een impasse. Aangezien er slechts enkele waterstofvoertuigen in gebruik zijn, is de stimulans om in Nederland waterstoftankstations te openen gering. En omdat er weinig tankstations zijn, is de mogelijkheid om op waterstof te rijden beperkt. Deze impasse belemmert de opschaling naar waterstof in het vervoer. Daarnaast zijn de investeringskosten in groene waterstofproductie hoog en ontbreekt een waterstofdistributiesysteem.

De provincie Utrecht is het belangrijkste vervoersknooppunt van Nederland en de regio met de hoogste vervoersdichtheid. De provincie heeft een convenant opgesteld waarin de partijen zich ertoe verbinden de invoering van waterstof in de vervoersector te stimuleren.

Demonstratie en replicatie

Het LIFE NEW HYTS-project wil de haalbaarheid aantonen van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer. Het heeft tot doel de juiste voorwaarden te scheppen voor een snelle introductie van groene, op waterstof rijdende zware bedrijfsvoertuigen.

Het project biedt de provincie Utrecht waardevolle gegevens en praktische ondersteuning voor een versnelde invoering van groene waterstof in het vervoer. Daarom wordt het bovengenoemde convenant voor de vervoersector uitgebreid. LIFE NEW HYTS dient als demonstratiecase voor regionale productie, distributie en gebruik van groene waterstof. Het project draagt kennis over naar andere gemeenten in Nederland, de regio Brugge in België, en de regio Noordrijn-Westfalen in Duitsland.

Concrete resultaten

LIFE NEW HYTS verwacht de volgende resultaten te behalen:

  • Installatie en exploitatie van een elektrolyser van 2 MW, die 650 ton groene waterstof produceert tijdens het project en 1.875 ton tijdens de technische levensduur van 10 jaar.
  • Een besparing van 10 206 ton CO2-emissies (4 082 ton per jaar) en een verwachte hoeveelheid van 34 700 ton CO2 gedurende de technische levensduur, als gevolg van de geproduceerde H2 voor zware bedrijfsvoertuigen.
  • Zes emissievrije Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV’s) voor het vervoer, met een verbruik van ca. 35 000 000 MJ hernieuwbare energie (een subsantiële vermindering ten opzichte van het geschatte verbruik van 45 500 000 MJ van fossiele brandstof; FCEV’s zijn ongeveer 30% efficiënter dan dieselvrachtwagens).
  • Acht dual fuel-machines (diesel/H2), die naar verwachting de CO2-emissies met 22% en de NOx-emissies met 75% zullen verminderen.
  • Business case voor de aanpak van het project en een levenscyclusanalyse (LCA).

Projectpartners