project

Slim renoveren waterleidingen

Het benoemen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangingstechnieken en het objectief beoordelen van de praktische toepassing en implicaties in de praktijk. In Nederland ligt bijna 120.000 km waterleiding (exclusief aansluitleidingen) in de grond met een globale vervangingswaarde van zo’n 20 miljard euro. De gemiddelde leeftijd van het leidingnet is zo’n 42 jaar. De komende decennia zijn zeer grote investeringen nodig om het leidingnet in een goede conditie te houden.

Technologie

Traditioneel worden leidingen bijna uitsluitend vervangen door middel van ontgravingen. Dit kost echter veel geld, levert hinder op voor de omgeving en zorgt voor relatief lange leveringsonderbrekingen. Slimmer renoveren of vervangen is mogelijk door het toepassen van sleufloze technieken zoals het aanbrengen van constructieve kousen (CIPP lining), spray-lining of close-fit lining. Inzet van deze technieken betekent dat klanten en omwonenden minder hinder ondervinden en dat kosten kunnen worden bespaard.

Uitdaging

Sleufloze technieken zijn al enige jaren beschikbaar met name in de riolering en in het buitenland, maar worden in het Nederlandse waterleidingnet nog beperkt toegepast. De laatste jaren worden technieken ontwikkeld en aangepast voor toepassing binnen drinkwater in Nederland. Dit project is uniek, omdat voor het eerst meerdere technieken naast elkaar worden getest en op haalbaarheid voor toepassing binnen Nederland worden beoordeeld volgens eenduidige criteria die worden gedragen door zowel de drinkwatersector als de aannemers. De resultaten worden vertaald naar de toepassing van sleufloze renovatie- en vervangingstechnieken in het Nederlandse leidingnet met concrete handvaten voor een afweging in individuele gevallen.

In het project zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:

  • Een evaluatiekader op basis van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) naar de impact van de technieken op relevante aspecten als omstandigheden bij aanleg, leveringsonderbrekingen, beheer, milieu, overlast (of impact omgeving), kosten over de totale levenscyclus en risico’s.
  • Een programma van eisen voor de uitvoering van renovatie- en vervangingstechnieken in de praktijk (praktijkproeven) op basis van het evaluatiekader.
  • Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten (het proces) van drinkwaterbedrijven en aannemers bij renovaties inclusief een risicoanalyse van de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Bij deze risicoanalyse wordt bij de verschillende activiteiten gekeken naar aspecten als kans op vertraging, kostenoverschrijdingen, technische problemen e.d.
  • De resultaten van de evaluatie van de praktijkproeven. De praktijkproeven worden onderling vergeleken op relevante overeenkomende aspecten.
  • Een vertaling van de resultaten van de vergelijking naar het gebruik van innovatieve renovatie- of vervangingstechnieken voor het beheer van leidingen in Nederland.

Oplossing

Het project is gestart in januari 2015. In het project is een evaluatiemethode ontwikkeld voor het beoordelen van verschillende (sleufloze) saneringstechnieken. Deze methode is ontwikkeld om alle relevante aspecten voor saneringsbeslissingen onderbouwd en gekwantificeerd mee te nemen. Hierdoor is nu mogelijk om verschillende saneringstechnieken onder uiteenlopende omstandigheden te beoordelen en te vergelijken, waarmee de weg open is voor een beslissingsondersteunende kennisdatabase.

Binnen het project zijn drie praktijkproeven uitgevoerd, waarop de ontwikkelde evaluatiemethode is toegepast. Er zijn 2 evaluatierapporten opgeleverd, aan de derde evaluatierapportage wordt nog gewerkt. De bevindingen uit de evaluaties worden in combinatie met een netwerkanalyse van de betrokken drinkwaterbedrijven gebruikt voor een overzicht van de toepassingsmogelijkheden van de geëvalueerde sleufloze technieken.

De resultaten tot dusver zijn gepubliceerd in een conferentie bijdrage voor de12th Pipeline Technology Conference in Berlijn, 2-4 mei 2017. Ook worden de resultaten gepresenteerd tijdens de NSTT jaarvergadering, maart 2017. Daarnaast zijn er presentaties gehouden voor het ‘NSTT No-dig Event, 2015’ en het Platform Innovatie Drinkwater in 2016.

tki-slim