project

Soil mechanics & dynamics

Via diverse bronnen is informatie over de bodem beschikbaar. Deze informatie is van belang om de veroudering van ondergrondse infrastructuur in te schatten. Waternet heeft behoefte aan het structureren van deze informatiebronnen en deze te combineren met bestaande informatiesystemen voor drinkwaterleidingen en riolen. Hiermee kan gewerkt worden naar een geïntegreerde risicoafweging als basis voor het vervangingsbeleid van ondergrondse infrastructuur.

Technologie

Een geografisch informatiesysteem (GIS) biedt de mogelijkheid informatie van diverse bronnen te combineren, hierop berekeningen uit te voeren en de resultaten visueel weer te geven in kaarten. De laatste jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het inrichten van een dergelijke systeem mogelijk kunnen maken. Netbeheerders hebben door asset informatiesystemen toegang tot hun gegevens. Databases zijn opgesteld voor het registreren van bijvoorbeeld storingen, inspecties, klachten en onderhoud. Voor drinkwaterleidingen is een rekenmodel ontwikkeld (COMSIMA) waarin spanningen in de buiswand worden berekend als gevolg van bodem- en verkeerslasten.

Dit project heeft als doel om een prototype van een GIS-Platform op te zetten, waarin data over de bodem geanalyseerd en gecombineerd wordt voor verbetering van het management van de ondergrondse infrastructuur voor drink- en afvalwater.

Uitdaging

In dit project is een prototype van een GIS-Platform ontwikkeld (Cormorant) waarin data over de bodem is gecombineerd en geanalyseerd met oog op verbetering van de besluitvorming over de vervanging van de ondergrondse infrastructuur voor drink- en afvalwater (leidingen, vrij-vervalriolen en persriolen). Met dit platform zijn verbanden in beeld te brengen die deze besluitvorming kunnen ondersteunen. Cormorant is gebaseerd op een risicobenadering rondom de belangrijkste ongewenste effecten. Het resultaat brengt enerzijds de meest kritische ondergrondse infrastructuur in kaart, maar maakt ook duidelijk op welke onderdelen informatievoorziening en kennisopbouw verder verbeterd dient te worden.

Oplossing

Het project heeft geresulteerd in geo-oplossingen voor het onderbouwen van beslissingen over het vervangen van riolen en waterleidingen. Verder heeft dit project een prototype van een GIS-platform opgeleverd voor databeheer over de bodem, conditie en beheersituatie voor netwerken voor drinkwater en afvalwater alsmede de bijbehorende documentatie en instructie.

Het is duidelijk geworden dat het opstellen van een platform voor beslissingsondersteuning onderdeel hoort uit te maken van de verdere professionalisering van de informatievoorziening bij netbeheerders.