project

Hydroinformatics Platform Pilot Data Validation

Waterbedrijven bevinden zich wat betreft hun technieken tot besluitvorming in een transitie. Beslissingsmodellen verschuiven van ervaring en expertise naar data en informatie als input. Daarbij is hoogstaande datakwaliteit van groot belang. Het project Hydroinformatics Platform Pilot Data Validation werkt enkele generieke methoden voor datavalidatie en –kwaliteitsborging uit en past deze in case studies toe. Ook stellen we vast of en hoe binnen het Bedrijfstakonderzoek op het gebied van hydroinformatica-onderzoek effectieve co-creatie van kennis mogelijk is.

Betrouwbare data nodig

Waterbedrijven baseren vooralsnog een aanzienlijk deel van hun beslissingen op ervaring en expertise van hun medewerkers. Inmiddels is een transitie aan de gang, waarbij beslissingen steeds meer worden gebaseerd op data en/of informatie. Daarbij zijn betrouwbare data onmisbaar, al blijkt uit pilots en studies dat niet altijd aan de nodige datakwaliteitseisen kan worden voldaan. Waar Nederlandse waterbedrijven validatie- en kwaliteitsborgingsmechanismen toepassen, is ruimte voor verbetering. En de mate van toepassing kan omhoog.

Datakwaliteit naar een hoger plan

Bestaande technieken bieden de mogelijkheid om datavalidatie en –kwaliteitsborging naar een hoger plan te tillen. Doel van dit project is enkele generieke methoden hiervoor uit te werken. Vervolgens worden de methoden in specifieke cases van waterbedrijven toegepast, met een focus op volumestroomgegevens en waterkwaliteitsdata. Met zicht op datakwaliteit en effectiviteit van de aanpak kunnen de bedrijven volgende stappen zetten in kwaliteitsverbetering. Daarnaast heeft het project tot doel om in het kader van het Bedrijfstakonderzoek vast te stellen of en hoe effectieve co-creatie van kennis kan plaatsvinden op het gebied van hydroinformatica-onderzoek.

Betere beslissingen door betere data

Hogere datakwaliteit leidt tot betere informatie en tot versterking van de basis van data- en informatiegebaseerde beslissingen. Dit leidt direct tot een betere kwaliteit van de beslissingen zelf. Resultaten van het project vormden onderdeel van een advies over de positie van hydroinformatica-onderzoek binnen het Bedrijfstakonderzoek.